naar Marker Nieuws indexpagina
Stand van zaken aanpassing zoekgebied De Nes
Memo van wethouder Astrid van de Weijenberg aan de gemeenteraad
Aanleiding
De gemeenteraad heeft aangegeven de gezamenlijke brief van de Stichting Eilandraad Marken en de Co÷peratie Windenergie Waterland (Co÷peratie) in de raadsvergadering van donderdag 21 september 2023 (*) te willen bespreken, samen met de antwoordbrief van het college. Deze briefwisseling gaat over het voornemen van het college om de aanpassing van het windzoekgebied bij de Nes in overweging te nemen. Het college heeft gemerkt dat raadsleden vragen hebben over het proces richting een eventuele aanpassing en wanneer zij hier verder bij worden betrokken. In dit memo schetsen wij kort het proces zoals wij dat voor ogen hebben en informeren wij u over de tijdlijn van het besluitvormingsproces.
 
(*) Dit agendapunt is doorgeschoven naar de vergadering van donderdag 28 september 2023. Het wordt het eerste agendapunt.
 
Aanpassen zoekgebied
In de RES 1.0 is een zoekgebied opgenomen voor windenergie bij de Nes. In de concept-RES omvatte het zoekgebied ongeveer de hele verbindingsdijk naar Marken. Na een amendement van uw raad is het zoekgebied ingeperkt tot het begin van de dijk bij de Nes. In het voorjaar werd duidelijk dat de grenzen van het zoekgebied onvoldoende perspectief bieden voor de Co÷peratie. Zij willen de twee huidige windmolens op termijn vervangen door twee nieuwe modellen. Deze modellen dienen verder uit elkaar te worden geplaatst dan bij de huidige windmolens het geval is.
 
Om het initiatief niet op voorhand te blokkeren zal het zoekgebied gewijzigd moeten worden. Het college is voornemens om hier in de maand november (2023, red.) een besluit over te nemen. Het nemen van een collegebesluit is een noodzakelijke stap richting het aanpassen van een zoekgebied. Uw gemeenteraad neemt uiteindelijk de definitieve beslissing over het al dan niet gewijzigde zoekgebied bij de vaststelling van de RES 2.0 in het tweede of derde kwartaal van 2024.
 
Kwartiermakersfase
Bij het proces richting de RES 2.0 wordt de gemeente ondersteund door de onafhankelijke kwartiermaker wind. Deze onafhankelijke kwartiermaker is een persoon met jarenlange ervaring op het gebied van windprojecten. Hij ondersteunt de gemeente onder andere bij het inzichtelijk maken van de verschillende processtappen, het contact met de initiatiefnemer en het opstellen van stakeholderanalyses. Ook staat de kwartiermaker de gemeente bij in het contact met de provincie en andere partijen. Op dit moment verkeert het project in de `kwartiermakersfase'. Samen met de onafhankelijke kwartiermaker, de initiatiefnemer en de gemeente wordt gekeken welke kansen en risico's er zijn in een eventueel nieuw project op de Nes en aan de verbindingsdijk.
 
Participatie
In de zomermaanden is contact gezocht met RoyalHaskoning. Zij zijn door het programmabureau van de RES aangesteld om participatietrajecten voor zoekgebieden te begeleiden. RoyalHaskoning is bereid om de gemeente te ondersteunen bij de participatie voor het gewijzigde zoekgebied. Deze participatie richt zich op omwonenden en (andere) inwoners, maar ook op de diverse betrokken partijen. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld. De intentie is om dit plan gelijktijdig met het aangepaste zoekgebied in november te bespreken in het college. Onze ambitie is om het participatietraject volledig te hebben afgerond bij de besluitvorming van de RES 2.0 in uw gemeenteraad, zodat u in staat wordt gesteld om een zorgvuldig en afgewogen besluit te nemen.
 
Milieueffecten
Als initiatiefnemer moet de Co÷peratie kunnen aantonen dat de milieueffecten van de twee nieuwe windmolens binnen de geldende wettelijke en provinciale normen vallen. Het Markermeer is daarnaast aangewezen als Natura 2000-gebied, wat betekent dat de plannen geen significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied mogen hebben. De Co÷peratie heeft als onderdeel van de vorige planvorming al een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Momenteel wordt samen met de provincie gekeken in hoeverre deze onderzoeken gebruikt kunnen worden voor de nieuwe plannen en naar welke aspecten er nog nader onderzoek gedaan moet worden.
 
Tijdlijn
Nu : Kwartiermakersfase met onafhankelijk kwartiermaker wind
November 2023 : Collegebesluit over aanpassen zoekgebied en het plan van aanpak voor het participatietraject
Januari 2024 : Start participatietraject
Q2 of Q3 2024 : Vaststellen RES 2.0 inclusief al dan niet gewijzigd zoekgebied
 
Conclusie
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat windenergie bij de Nes een vrije kwestie is. Het college wil de gemeenteraad in staat stellen om een zorgvuldig besluit te nemen, gebaseerd op de relevante feiten en een beeld van het maatschappelijk draagvlak. De bespreking in uw vergadering van 21 september (*) loopt voor op het proces zoals wij dat hanteren. Na het collegebesluit van november kunnen wij u van meer informatie voorzien om de discussie te voeren, zoals de door ons vastgestelde contouren van het zoekgebied en het plan van aanpak voor het participatietraject.
 
 Bovenstaande in pdf 
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 38, 19 september 2023

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 22 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina