naar Marker Nieuws indexpagina
Reactie B&W Waterland inzake vervangen windturbines nabij Marken
Antwoord op brief Eilandraad/CWW
Reactie Burgemeester & Wethouders gemeente Waterland inzake vervangen windturbines op Marken
 
Geachte leden van de Eilandraad,
 
Met deze brief reageren wij op uw gezamenlijke schrijven met de Co÷peratie Windenergie Waterland - CWW (hierna: de Co÷peratie) van 20 februari 2023. Onze excuses dat deze reactie niet eerder verstuurd kon worden.
 
Het college spreekt waardering uit voor het feit dat de Eilandraad en de Co÷peratie in constructief overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over de informatievoorziening. Wij hechten eraan dat de initiatiefnemer rechtstreeks het gesprek aangaat met vertegenwoordigende organisaties zoals de Eilandraad. Op deze manier blijven betrokkenen goed op de hoogte van de planvorming. Ook kunnen mogelijke vragen, opmerkingen en onduidelijkheden zo in een vroeg stadium worden geadresseerd.
 
U wijst in uw brief op de toegezegde voortrekkersrol van de gemeente Waterland in de planvorming. Het college heeft begrip voor uw verlangen naar een heldere koers vanuit de gemeente. Onlangs heeft de Co÷peratie ons de nieuwe plannen voorgelegd, gericht op het vervangen van de huidige windturbines door twee nieuwe modellen. Nu wij de gewenste duidelijkheid hebben vanuit de Co÷peratie over de vorm van het initiatief zullen wij de invulling van het zoekgebied bij de Nes weer actief oppakken.
 
De nieuwe modellen windturbines dienen verder uit elkaar geplaatst te worden dan nu het geval is. Hierdoor valt de locatie van ÚÚn van de windturbines (richting Marken) enkele honderden meters buiten het huidige zoekgebied. Het is niet mogelijk om de twee vervangende windturbines op een andere wijze binnen het zoekgebied te plaatsen. Om het initiatief te kunnen faciliteren moet de begrenzing van het zoekgebied worden aangepast. Momenteel kijken wij hoe we hier mee om willen gaan en welke informatie wij nodig hebben van de Co÷peratie om het verzoek tot aanpassing te kunnen behandelen.
 
Het aanpassen van de begrenzing van een zoekgebied gaat via de herijking van de Regionale Energiestrategie (RES). Een verzoek tot aanpassing van de begrenzing dient uiterlijk in december 2023 door het college te worden bekrachtigd. In het tweede of derde kwartaal van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de herijking van de RES 2.0, inclusief het al dan niet gewijzigde zoekgebied bij de Nes. Dit is vooralsnog de planning die wij aanhouden voor het maken van een keuze over het aanpassen van het zoekgebied. Uiteraard houden we u als Eilandraad en Co÷peratie op de hoogte van de voortgang van dit proces en stellen we u te zijner tijd in de gelegenheid om input te geven.
 
In uw brief stelt u de gemeente een zestal vragen. Wij hebben geprobeerd om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor een enkele vraag is dit in beperkte mate mogelijk, aangezien de plannen zich nog in een verkennende fase bevinden en veel zaken eerst verder moeten worden uitgezocht.
 
1) Wat is er gedaan met de uitkomsten van de Eilandraad enquŕte 2021 in het geheel?
De uitkomsten van uw enquŕte zijn op 30 juni 2021 openbaar gemaakt. Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad echter besloten om het zoekgebied voor windturbines te beperken tot de Nes. Daarmee is de planvorming rond het initiatief van de Co÷peratie tijdelijk stil komen te liggen. Vanwege de politieke gevoeligheid van het dossier zijn er geen stappen gezet naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wel is er nog een gesprek geweest met een werkgroep van de Eilandraad om de uitkomsten te bespreken. In het verdere proces zullen deze uitkomsten worden meegenomen, net als de uitkomsten van de enquŕte die door de Co÷peratie is gehouden.
 
2) Welke acties zijn ondernomen om de conclusies van de inwoners op basis van gedegen onderzoek te weerleggen en zo op die specifieke gebieden de opinie positief richting plaatsing te be´nvloeden? Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorgen over gezondheidsrisicoĺs.
Zoals hierboven gesteld is de planvorming stil komen te liggen na het raadsbesluit van 3 juni 2021. Op het moment dat de Co÷peratie ervoor kiest haar plannen formeel in te dienen bij de gemeente zullen wij de communicatie en participatie (opnieuw) in gang zetten. De wensen en zorgen van de inwoners van Marken zullen een plaats krijgen in dit proces. De gemeente en de Co÷peratie zijn bij het vervangen van de bestaande windturbines gebonden aan wettelijke kaders en provinciale regelgeving, waardoor overlast en natuurschade zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiteraard zullen deze aspecten ook in de communicatie en participatie aan bod komen.
 
3) Waarliggen de exacte grenzen van het gebied dat door het besluit van het niet-plaatsen, langs de omringdijk, is bepaald?
De noordelijke grens van het zoekgebied ligt aan het begin van de verbindingsdijk naar Marken, ter hoogte van de bocht in de weg. De zuidelijke grens van het zoekgebied ligt in het water ter hoogte van EuroParcs Poort van Amsterdam. U kunt de begrenzing van het zoekgebied zelf bekijken met de RES Viewer (https://energieregionhz.nl/res-viewer). De exacte co÷rdinaten van de grenzen zullen wij op korte termijn opvragen bij het RES programmabureau.
 
4) Wat zijn de beperkingen en hoe zwaarwegend zijn deze voor plaatsing van deze hoge windmolens in het Natura 2000 gebied?
In beginsel is het verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren in een Natura 2000-gebied. De aanvrager van de vergunning dient een passende beoordeling van de gevolgen te maken voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de geldende instandhoudingsdoelstellingen. Gedeputeerde Staten verlenen voor het plan of project uitsluitend een vergunning als uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan of project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet significant zal aantasten.
 
5) Kunnen er eventueel bezwaren zijn van RWS bij een noodzakelijke plaatsing van een windmolen in het water naast de verbindingsdijk?
Op dit moment kunnen we deze vraag nog niet beantwoorden. Zodra de exacte locatie van de geplande windturbines duidelijk is zullen we contact opnemen met Rijkswaterstaat. Als eigenaar en beheerder van de verbindingsdijk spelen zij een belangrijke rol in het proces. De mogelijkheden en hindernissen zouden in een vroeg stadium moeten worden verkend.
 
6) Hoe verhoudt zich het huidige plan tot plaatsing t.o.v. het in de afgelopen jaren ingezette beleid m.b.t. de gebieden boven Uitdam, 0.a. door uitkoop van boerenbedrijven?
De binnendijkse gebieden de Peereboom, Opperwoud en de Nes behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie i bezig met het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor deze gebieden om de natuurdoelstellingen te waarborgen. EÚn van deze natuurdoelstellingen is het verbeteren van het leefgebied van de weidevogel. Het plaatsen van windturbines i niet strijdig met deze doelstellingen, zolang aan de voorwaarden voor zorgvuldige inpassing wordt voldaan. Zie hiervoor het antwoord bij vraag 4.
 
In het kader van de Natura 2000-status van het gebied zal de Co÷peratie een aantal ecologische onderzoeken laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken welke effecten het plaatsen van windturbines mogelijk heeft op het leefgebied van beschermde soorten. Bij de herijking van de RES 2.0 wordt een planMER uitgevoerd, waarbij de mogelijke milieu- en omgevingseffecten van windturbines binnen het zoekgebied in kaart worden gebracht. Er zal een zorgvuldige onderzoeksprocedure plaatsvinden om de effecten op de natuurdoelstellingen zo concreet mogelijk in kaart te brengen.
 
Het college en de ambtelijke organisatie werken momenteel aan een plan van aanpak voor de invulling van het zoekgebied en het participatieproces. Het doel van dit plan is om meer inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om tot een gedragen initiatief te kunnen komen. Op een later moment gaan wij graag met u en de inwoners van onze gemeente in gesprek om te horen aan welke informatie u behoefte heeft.
 
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders.
 
Deze brief is tevens verzonden naar de Co÷peratie Windenergie Waterland en de gemeenteraad
 Brief Eilandraad Marken - 20 februari 2023 in pdf   Bovenstaande als brief in pdf 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 16, 18 april 2023

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 20 april 2023

naar Marker Nieuws indexpagina