naar Marker Nieuws indexpagina
Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Waterlandse Zeedijk (N518)
Notitie ligt van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 ter inzage
Inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. en nadere kennisgeving voornemen participatie dijkversterking Monnickendam Zeedijk
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, mede namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), bekend dat vanaf 9 juni 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Monnickendam Zeedijk (hierna: de NRD)
(Monnickendam Zeedijk (=werknaam) is de Waterlandse Zeedijk (N518)
 
De NRD
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een NRD ontvangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten behoeve van een op te stellen Milieueffectrapport (MER) en ter voorbereiding van het dijkversterkingsproject Monnickendam Zeedijk. De Commissie m.e.r. wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op de NRD.
 
De NRD beschrijft de aanleiding en veiligheidsopgave van het dijkversterkingsproject en de omgeving waarbinnen het project plaats zal vinden. Verder wordt de fasering beschreven en de wijze waarop het project zal worden voorbereid. Ook worden de uitgangspunten aangegeven op basis waarvan de aangedragen oplossingen zullen worden beoordeeld en wordt ingegaan op de wijze van totstandkoming van de MER en de inhoud hiervan.
 
NRD ter inzage
Van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 ligt de NRD ter inzage. De dijkversterking Monnickendam Zeedijk doorloopt niet alleen een procedure overeenkomstig de huidige Wet milieubeheer, maar anticipeert ook op de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Een belangrijk aspect van deze nieuwe wet is dat bij het voorbereiden van projecten aan de omgeving wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen.
 
Het hoogheemraadschap heeft op donderdag 7 april 2022 de Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk gepubliceerd. Op dat moment was nog niet duidelijk hoe groot de opgave zou zijn. Er was daarom in de kennisgeving aangegeven dat er eerst een aantal onderzoeken zouden worden uitgevoerd om de omvang van het project vast te stellen. Daarna zou pas aan de omgeving worden gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en er is duidelijk geworden dat er voor het hele stedelijke deel van Monnickendam geen veiligheidsopgave is. Het landelijke deel van de Monnickendam Zeedijk moet nog wel worden versterkt. De voorgenomen activiteiten en mogelijke alternatieven zijn in meer detail beschreven in de NRD.
 
Het Hoogheemraadschap stelt via zijn website een geactualiseerd participatieplan beschikbaar:
 
 Kijk dan op de projectpagina: https://www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendam-zeedijk
 
 
 Notitie Reikwijdte en Detailniveau, 11 april 2023 in pdf 
(kop datum in notitie moet zijn 11 april 2023 en niet 11 april 3023)
 
Onderstaand de advertentie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bovenstaande bekendmaking in pdf
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), maandag 12 juni 2023

naar Marker Nieuws indexpagina