naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag Christelijke Oranje Vereniging 'Marken & Oranje' 2020
Algemene ledenvergadering Oranje Vereniging 2020 geannuleerd!
 
 Het bestuur van de Christelijke Oranje Vereniging “Marken & Oranje” (COV) heeft gezien de aanhoudende Corona pandemie besloten om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te annuleren. Hiervoor in de plaats brengen we onze leden dit jaar middels onze eigen Facebook-/Instagram pagina en via het Marker Nieuws op de hoogte van de ontwikkelingen/activiteiten in het afgelopen bijzondere jaar.
 
1. Kas controle
Kascontrole heeft inmiddels plaats gevonden door twee leden van de kascontrolecommissie. Zij hebben alles in goede staat bevonden.
 
2. Jaarverslag van de secretaris
Afgelopen jaar ging het bestuur enthousiast van start met de verdere voorbereidingen en het uitwerken van al onze plannen om “75 jaar bevrijding” te herdenken en te vieren. Het beloofde toen nog een geweldig mooi programma te worden. We voerden gesprekken met de gemeente Waterland over de komst van “Keep Them Rolling”, een grootse optocht van een 100 tal oude legervoertuigen die op 5 mei een tocht zouden gaan maken langs verschillende plaatsen beginnende op Marken.
 
We hebben contact gezocht met plaatselijke verenigingen, militairen, Trefpunt om tot een mooi en waardig herdenkingsprogramma te komen. Ook hadden we vorig jaar besloten een bewaarboekje uit te brengen voor alle bewoners van Marken waarin wij een impressie wilden geven van de oorlogsperiode 1940-1945 op Marken. Dit historische boekje is in aangepaste gedenkwaardige vorm in april huis aan huis verspreid.
 
Om 75 jaar vrijheid op een bijzondere wijze te vieren kwamen wij op het idee de toneelvereniging te benaderen om te kijken of er een mogelijkheid was om naar aanleiding van het thema “Vrijheid” een toneelstuk te maken. We zijn dan ook heel blij dat het regisseuse Lowina Zondervan gelukt is om een passend toneelstuk te schrijven. Voorbereidingen werden gestart om een 4-tal toneelvoorstellingen te realiseren. Om al onze plannen te kunnen verwezenlijken, zijn wij gestart met een grote zoektocht naar sponsoren. Met heel veel dank aan al onze leden en sponsoren is het ons gelukt om onze plannen verder mogelijk te maken.
 
De COV opende dit jaar een Facebook en Instragram account om onze leden en andere belangstellenden beter op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. Met groot succes. In november 2020 zaten we al op 640 volgers op Facebook! Op Instagram hebben we 100 volgers.
 
Toen werd plotseling alles anders........de Corona pandemie kreeg ook ons land in zijn greep!!!
 
Vrijheid was plotseling niet meer vanzelfsprekend. Met pijn in het hart moesten we een streep zetten door al onze plannen. De toneelvoorstellingen zijn tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld. U hoort hier binnenkort wellicht meer over.
 
Op basis van de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen, hebben de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen en het Nationaal comité besloten om Koningsdag, de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei aan te passen. In lijn hiermee en rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM hebben wij als bestuur van de Christelijke Oranje Vereniging “Marken en Oranje” besloten alle door ons georganiseerde activiteiten te cancelen/aan te passen. Wel hebben wij op Marken corona proof in zeer kleine vorm het vlaghijsen op Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei vorm gegeven en vast laten leggen door Pieter Elbert Pereboom voor het Marker Nieuws en onze Facebookpagina. Ook lieten leden van onze muziekvereniging Juliana in kleine groepjes het Wilhelmus horen verspreid door Marken. Middels een bloemenactie van Nationaal Comité 4 en 5 mei werden mensen gevraagd geld te doneren. Er werden 75 Oorlogsmonumenten uitgekozen die bij aanmelding in aanmerking kwamen voor een prachtige bloemenzee. Het Oorlogsmonument op Marken behoorde tot de genomineerden. Een grote partij rood-wit-blauwe tulpen omarmden ons monument dit jaar. Ook werd er weer namens de gemeente Waterland een bloemenkrans bezorgd.
 
De vlaggenmast bij het voormalige gemeentehuis bleek aan vervanging toe. Mede namens het sponsorgeld van de familie P. van Riel hebben we dit jaar een nieuwe vlaggenmast kunnen aanschaffen. Met hoogwerker en deskundige begeleiding van Sijmon Zondervan en Arnold Uithuisje is de nieuwe mast storm bestendig gemonteerd aan het balkon van het voormalige gemeentehuis. De vlaggenmast is omgedoopt tot “De Piet van Riel vlaggenmast”.
 
Gezien de omstandigheden waarin het land zich bevond hebben wij alle bewoners verzocht dit keer de straten en buurten niet te versieren. Wel te vlaggen! (Landelijk advies dit keer de vlag de gehele dag half stok te hangen op 4 mei) Geweldig was te zien dat in deze tijd waarin saamhorigheid zo belangrijk is massaal gehoor gegeven werd aan ons voorstel.
 
Een Koningsdag zonder vlaggetjes en vrolijk dorpsfeest was sinds de oorlog niet voorgekomen. Wat we ook gemist hebben is onze unieke aubade op het Kerkplein. Helaas dus geen hulde kunnen brengen aan de Koning en aan alle inwoners van Marken die een Koninklijke onderscheiding gekregen hebben dit jaar.
 
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU:
De heer J. (Hans) Vierveijzer
De heer E.D. (Elbert) Moenis
De heer C. (Cornelis) van Altena
De heer J. (Jaap) Boes
Mevrouw T. (Trijntje) Visser
Mevrouw A. (Annet) Nielsen-Schouten (Broek in Waterland )
 
Dit jaar zijn wij ook op de hoogte gehouden van de berging Short Stirling BK 716. De berging is inmiddels afgesloten met een positief resultaat: het vinden van menselijke resten van de bemanning. ( 4 km ten oosten van Marken) In samenspraak met de projectgroep “Platsoen/Monument” zijn er aanpassingen gemaakt bij het Oorlogsmonument. U hoort hier binnenkort meer over.
 
Komend jaar staat op het programma de statuten te vernieuwen. De inhoud is verouderd en dient naar ons idee meer aangepast te worden aan deze tijd.
 
Het was met recht een “Historisch” jaar.
 
Het bestuur wenst u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Hopende op betere tijden waarin het samen vieren weer mogelijk wordt!!
 
 
3. Bestuursverkiezing
 
Kees Schouten
aftredend / herkiesbaar
Jaap Visser
aftredend / herkiesbaar
Janny Zondervan-Zeeman
aftredend / herkiesbaar
Nelie Springer-Zeeman
aftredend / herkiesbaar
Jannetje Uithuisje-Schouten
aftredend / herkiesbaar
Hein André Zondervan
aftredend / herkiesbaar
 
 
Robert van Riel
aftredend / niet herkiesbaar
 
 
Voordracht nieuw bestuurslid:
Chantal Commandeur
Voordracht nieuw bestuurslid:
Astrid Commandeur
 
Bij geen bezwaren vanuit de leden treedt Chantal toe als eerste secretaris en Astrid als tweede penningmeester. Eventuele bezwaren kunt u tot zaterdag 14 november 2020 kenbaar maken via onderstaand emailadres.
 
Facebook
Secretariaat:
Nelie Springer-Zeeman
Buurt 4 nr. 3
1156 BG Marken
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl 
 
NL14 RABO 0347 3867 76
Christelijke Oranje Vereniging Nederland en Oranje
Flevostraat 10, 1156 CB  Marken
                 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', woensdag 4 november 2020

naar Marker Nieuws indexpagina