naar Marker Nieuws indexpagina
Projectplan 'Waterwet Dijkversterking Marken' ligt ter inzage
Van donderdag 28 mei tot donderdag 9 juli 2020
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 5.7 Waterwet bij het besluit van 12 mei 2020 goedkeuring hebben verleend aan het projectplan Waterwet Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en dat zij de volgende besluiten en bijbehorende documenten ter inzage leggen:
  1. Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 mei 2020;
  2. Projectplan op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord met bijbehorende stukken, waaronder de Nota van Antwoord op de zienswijzen;
  3. Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r van 2 juli 2019;
  4. Vergunning van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op grond van artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
De versterking van de dijk rond Marken
De dijk rond het voormalige eiland Marken is een primaire waterkering. De Omringkade Marken is in beheer bij Rijkswaterstaat.
Uit een keuring van de dijk is gebleken dat de Zuid- en de Westkade niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen zoals deze zijn vastgelegd in de Waterwet. Daarom is versterking van een deel van de dijk rondom Marken noodzakelijk. De versterking vindt plaats op basis van de nieuwe normen die per 1 januari 2017 door een wijziging van de Waterwet van kracht zijn geworden. Het Rijk heeft deze dijkversterking opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).
 
Het projectplan
Het projectplan beschrijft op welke punten de Zuid- en de Westkade tekort schieten en de wijze waarop de dijkvakken versterkt gaan worden. Ook beschrijft het projectplan hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en beperkt. Het projectplan is op grond van artikel 5.7 van de Waterwet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
 
Vergunning Wet natuurbescherming
Voor de dijkversterking Marken is daarnaast een natuurvergunning vereist. Deze is verleend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Nota van Antwoord zienswijzen
Rijkswaterstaat heeft de zienswijzen die bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn binnengekomen beantwoord. De Nota van Antwoord bevat een antwoord op elke ingediende zienswijze. Tevens staat vermeld of de beantwoording leidde tot een aanpassing van het projectplan, het MER of de vergunning Wet Natuurbeheer.
 
Ter informatie
Omdat in de Nota van Antwoord regelmatig wordt verwezen naar het Esthetisch Plan van Eisen (EPvE), kunt u dit stuk hier ook bekijken. Dit stuk ligt niet ter inzage omdat het behoort tot de stukken van de aanbestedingsprocedure en opgenomen wordt in de contracteisen van de aannemer. Tevens dient het als toetsingskader voor de gemeente Waterland bij het afgeven van een Omgevingsvergunning.
 
Provinciale co÷rdinatieregeling van toepassing
Het projectplan Waterwet is voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet. Op grond van artikel 5.8 Waterwet co÷rdineren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Projectplan. De co÷rdinatie heeft tot doel de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten voor het project tussen de betrokken bevoegde gezagsinstanties af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.
 
Inzage
Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het uitvoeringsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van donderdag 28 mei 2020 tot donderdag 9 juli 2020, digitaal ter inzage.
 
Omdat vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus de overheidskantoren niet opengesteld  zijn, ligt er geen papieren versie ter inzage. Wilt u als belanghebbende toch een papieren versie van (een gedeelte van) de stukken inzien, dan sturen wij u deze op verzoek toe. Er kan dan ook een afspraak worden gemaakt voor het telefonisch stellen van vragen. U kunt hiervoor het e-mailadres dijkversterkingmarken@noord-holland.nl gebruiken. Wij vragen u wel rekening te houden met de beroepstermijn, omdat een postzending meerdere dagen onderweg kan zijn.
 
Voor de inwoners van Marken bestaat de mogelijkheid om de papieren versie van de stukken in te zien bij de Eilandraad Marken. U kunt hiervoor een afspraak maken via info@eilandraad.nl (met achterlating van uw contactgegevens).
 
Vragen aan Rijkswaterstaat
Heeft u nog vragen aan Rijkswaterstaat over de inhoud van de stukken? U kunt per e-mail vragen stellen via dijkversterkingmarken@rws.nl of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).
 
Hoe stelt u beroep in?
Belanghebbenden kunnen tot 9 juli 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift bevat uw naam en adres en geeft aan tegen welk besluit u beroep instelt. Het beroep is gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een datum. Uitsluitend belanghebbenden die eerder een zienswijze over de ontwerpbesluiten hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen. Het recht van beroep komt ook die belanghebbende toe die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.
 
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien u beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen als uw belang zich verzet tegen een spoedige uitvoering van het projectplan. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek voegt u een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
 
Crisis- en herstelwet
Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen.
 
Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op de site van Rijkswaterstaat.
 
 
De digitale stukken
 
1. Project plan waterwet Dijkversterking Marken 3. Vergunning Wet natuurbeheer van het ministerie van LNV
Goedkeuringsbesluit van GS Noord-Holland (1mb) Vergunning Wet natuurbescherming (225kb)
Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken (3mb) Vergunningsaanvraag Wet natuurbescherming (250kb)
BPRW Toest dijkversterking eiland Marken (1mb) MER Deelrapport Natuur Marken (2mb)
Kader Ruimtelijke Kwaliteit dijkversterking Marken (78mb) Aeriusberekening 2019 Dijkversterking Marken (1mb)
Notitie ruimtelijke ontwerpcriteria dijkversterking Marken (52mb) Veldonderzoek kuifeend Marken 2019-2020 (979kb)
HWBP Versterkingsopgave Marken 2015 (1mb)  
Dijkversterking Marken Nota van Antwoord (593kb)  
   
2. Toetsingsadvies van de commissie m.e.r. 4. Esthetisch Plan van Eisen
Toetsingsadvies commissie mer Marken (498kb) Esthetisch Plan van Eisen (39mb)
 
BPRW =  Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren     /     HWBP = Hoogwaterbeschermingsprogramma
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 28 mei 2020

naar Marker Nieuws indexpagina