naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Gewijzigde Jaarrekening 2023 Gemeente Waterland
Versie 2, woensdag 12 juni 2024
 
Onderwerp: Gewijzigde Jaarrekening 2023 / Raadsnummer 394-61
 
Voorstel
In te stemmen met de gewijzigde Jaarstukken 2023.
 
Inleiding
Naar aanleiding van het- in de auditcommissie besproken- accountantsrapport en ontwikkelingen na de eerste aanlevering aan uw raad is de Jaarrekening 2023 op een aantal punten gewijzigd:
 
    een verlaging van de lasten Sociale voorzieningen (programma 3.02) met 121.514,-;
    een verhoging van de baten en lasten Ruimtelijke ordening en wonen, met 4.927.344,-; en
    de analyse begrotingsafwijkingen op pagina 104 is komen te vervallen. Op basis van uitleg door de Commissie BBV is deze toegevoegd aan de rechtmatigheidsverantwoording op pagina 129. Daarnaast heeft de Commissie BBV een aanpassing in het oordeel zelf doorgevoerd. Het oordeel dient nu uit te gaan van de bruto rechtmatigheidsoverschrijdingen. Dit is een wezenlijke aanpassing in de presentatie van technische aard. Daardoor luidt het rechtmatigheidsoordeel nu "Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen". Er zijn, net als vorig jaar, geen resterende (netto) begrotingsonrechtmatigheden welke toegelicht moeten worden in de paragraaf Bedrijfsvoering.
    de over- en onderschrijdingen hebben onder andere betrekking op openeindregelingen waardoor het college deze over- en onderschrijdingen acceptabel acht.
 
Daarnaast is een correctie in de SiSa verantwoordingsinformatie doorgevoerd. Als gevolg hiervan stijgen de baten en lasten Sport, cultuur en recreatie, met 98.705,-.
 
Als gevolg van bovenstaande correcties zijn ook de kengetallen en een aantal balansposten (voorraden, overlopende passiva en overlopende activa) gewijzigd. Ook is op pagina 115 de bijdrage derden voor woonruimten tekstueel gewijzigd van 2,8 miljoen naar 1,7 miljoen. Tot slot zijn er enkele ondergeschikte tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
 
Argumenten
1.1 Na het doorvoeren van de wijzigingen ontvangen wij een goedkeurende controleverklaring van de accountant.
De som van de geconstateerde controleverschillen bedraagt meer dan de controletolerantie die de accountant hanteert bij het afgeven van zijn oordeel. Nu deze verschillen zijn gecorrigeerd, overschrijden wij de controletolerantie niet.
 
1.2 Op basis van de SiSa verantwoordingsinformatie stelt het ministerie de definitieve specifieke uitkeringen vast.
In de SiSa verantwoordingsinformatie moeten de juiste gegevens staan, zodat de beschikkingen juist kunnen worden vastgesteld.
 
Kanttekeningen
Niet van toepassing
 
Omschrijving:
Boekjaar 2023
 
Totaal baten & lasten
1.525.459

 

Mutatie in de reserves
840.827

 

Mutatie Sociale voorzieningen
121.514

Mutatie versie 12 juni 2024

 
-----------------
 
2.487.800

Saldo in jaarrekening 2023

Overheveling naar 2024
 -/- 511.610
 
 
-----------------
 
Positief resultaat 2023 1.976.190  
  ================  
     
Positief resultaat 2023 1.976.190  
Negatieve Begroting 2023 1.218.091  
  -----------------  
Verschil (*) 3.194.281  
  ================  
(*) Uitleg verschillen tussen Begroting 2023 en JR 2023 (pagina 7 JR) in pdf 
Afgerond 3.194 (x 1.000) (JR = Jaarrekening)
 
 Bovenstaande informatie (394-61) in pdf  Jaarrekening 2023 (394-63) in pdf 
(versie 12 juni 2024

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 20 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina