naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Inspreekreactie n.a.v. RID 'Stand van zaken dijkversterking Marken'
Donderdag 13 juni 2024, raadsvergadering gemeenteraad Waterland
 
De inspreekreactie van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), door voorzitter Cees van Altena, was naar aanleiding van Raadsinformatiedocument (RID) 301-197 'Stand van zaken dijkversterking Marken' van het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Waterland.
 
De redenen van inspreken van de Eilandraad waren:
    Passieve houding van de gemeenteraad en Burgemeester & Wethouders (B&W) in een, voor Waterland en speciaal Marken, zo belangrijk onderwerp, namelijk de veiligheid van inwoners;
    Het uitblijven, zo lijkt het in ieder geval, van een actievere en regienemende rol door B&W richting Rijkswaterstaat;
    Een actievere rol te eisen van de gemeente Waterland waar het de meekoppelkansen betreft en waarvoor door gemeente Waterland en Provincie Noord-Holland meer dan een miljoen euro is/wordt betaald;
    Gevolgen van het bovenstaande, mede ook door de zonder twijfel goedbedoelde uitspraken van onze burgemeester, voor het fenomeen Burgerparticipatie waaraan de Eilandraad zijn bestaansrecht ontleend. Hoe ga je nu nog mensen enthousiasmeren voor een functie binnen de Eilandraad?
 
Beroepsprocedure
In de inspreekreactie geeft Van Altena aan dat er geen beroepsprocedure wordt opgestart naar aanleiding van het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder andere om de volgende redenen:
 
    Een beroepsprocedure zou vertraging opleveren voor de steeds noodzakelijker wordende realisering van de dijkversterking;
    Het gebrek aan financiële middelen voor een beroepsprocedure ondanks de toezegging van enkele inwoners om een deel hiervan voor hun rekening te nemen. Een dergelijke procedure kun je niet voeren zonder ondersteuning van advocaten;
    Een dergelijke procedure is onmogelijk zonder rapporten van deskundigen, waarvoor ook de middelen ontbreken. Hierbij zij opgemerkt dat het Projectplan zoals vastgesteld in samenwerking met Rijkswaterstaat is opgesteld met medewerking van deze deskundige instituten.
 
Rijkswaterstaat zal nu zelf het initiatief nemen om inwoners te informeren en te overtuigen van het feit dat de dijk wél veilig wordt.
 
Verder verwijzen wij u naar het, na de inspraak afgenomen, interview met de heren Jaap Boes en Jacob Zeeman van de voormalige werkgroep dijkversterking (van de Eilandraad) waarin zij in kristalheldere taal nog eens de problematiek uiteenzetten, en aanvullend de reactie van onze burgemeester.
 
 
Onder de inspreekreactie inclusief interviews met de twee leden van de werkgroep Dijkversterking en burgemeester Van der Weele.

Bron: PepProductions / Omroep PIM, zondag 16 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina