naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Jaarverslag Adviescommissie Bezwaarschriften 2023 gemeente Waterland
Raadsinformatiedocument
 
Kennisnemen van (210-33)
het jaarverslag 2023 van de adviescommissie voor de bezwaarschriften gemeente Waterland.
 
Inleiding
Hierbij biedt het college u het 'Jaarverslag 2023 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Gemeente Waterland' aan. Het jaarverslag biedt inzicht in het aantal ingediende bezwaarschriften en de afhandeling daarvan. Het jaarverslag biedt daarbij handvatten aan om de dienstverlening te verbeteren en de processen nog beter te stroomlijnen.
 
Bevoegdheid Adviescommissie
De gemeente Waterland heeft een adviescommissie voor bezwaarschriften die het college adviseert over bezwaren die worden ingediend. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaren inzake belastingen, Wet waardering onroerende zaken en de rechtspositieregelingen ten behoeve van het personeel van de gemeente en de ambtenarenwet.
 
Korte weergave jaarverslag
De adviescommissie heeft het jaarverslag 2023 tijdens een bijeenkomst op 23 mei 2024 aan het college aangeboden. Tijdens die bijeenkomst heeft de commissie met het college over de onderwerpen en de aanbevelingen uit het jaarverslag gesproken en de vragen nader toegelicht.
 
Het jaarverslag 2023 is als volgt samen te vatten:
Pagina 5 uit het jaarverslag 2023
 
    De kwaliteit van de gemeentelijke vertegenwoordiging is ruim voldoende.
    In totaal zijn er in 2023 14 hoorzittingen geweest.
    In totaal zijn in 2023 30 adviezen door de commissie uitgebracht, het college heeft één advies niet overgenomen, de andere adviezen zijn overgenomen en heeft het college conform besloten.
    In totaal zijn in 2023 bij de gemeente Waterland 48 bezwaarschriften ingediend waarvan er na bemiddeling 16 zijn ingetrokken. In 2021 waren er 63 bezwaarschriften ingediend waarvan er 30 in totaal zijn ingetrokken na bemiddeling.
    Bij team Ruimte zijn in 2023 acht bezwaarschriften minder ingediend in vergelijking met het jaar 2022. In 2023 zijn er 31 bezwaarschriften ingediend.
    Bij team Samenleving zijn in 2023 drie bezwaarschriften minder ingediend in vergelijking met het jaar 2022. In 2022 zijn er 12 bezwaarschriften ingediend.
 
    Bij zes bezwaren is dit jaar door de commissie geadviseerd de besluiten te herroepen. Het betreft twee besluiten van de afdeling Samenleving, bij één besluit zijn de arbeidsverplichtingen bij toekenning bijstand ten onrechte opgelegd en bij een ander besluit is het herzienings- en terugvorderingsbesluit herroepen. Het college heeft over beide onderwerpen conform besloten. Bij vier bezwaren van de afdeling Ruimte heeft de commissie geadviseerd de besluiten te herroepen:
 
* Het advies om een besluit voor wijziging gebruik bijgebouw voor kleinschalig toeristisch overnachten te herroepen, is conform door het college besloten;
* Het advies om een handhavingsverzoek dat was afgewezen, te herzien is door het college conform besloten;
* Het advies over de wijziging in het gebruik van een bed & breakfast te herroepen is door het college conform besloten en
* Het advies over het besluit om afgewezen zonnedakpannen te herroepen, heeft het college niet overgenomen en contrair besloten.
 
    De commissie heeft ervoor gekozen om vanaf 2023 een andere terminologie te hanteren in haar adviezen. Voorheen adviseerden zij een bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren. Dat is niet conform de Algemene wet bestuursrecht. In de bezwaarfase is het belangrijk om aan te geven of een besluit in stand kan blijven of dat een besluit moet worden herroepen. De commissie heeft deze terminologie besloten aan te passen in het jaarverslag.
    Het valt de commissie op dat in een plangebied vaak en aanmerkelijk - de binnenplanse mogelijkheden ruim overstijgend -wordt afgeweken van het daar geldende bestemmingsplan, om een zelfde soort woninguitbreiding steeds weer mogelijk te maken. Het argument van het college is bij bezwaren tegen zo'n bouwplan vaak een beroep op het gelijkheidsbeginsel ("we hebben al enkele malen een vergelijkbare vergunning verleend"). De commissie beveelt het college aan om het betreffende bestemmingsplan te herzien om herhaalde afwijkingsprocedures te voorkomen.
    De commissie heeft de aanbeveling gedaan dat wanneer er beleidsruimte is ontstaan door een uitspraak van de raad of het college deze ruimte gemotiveerd ingezet kan worden. Dat wil niet zeggen dat het college perse af moet wijken van die beleidsregels, maar dat zij moet
onderbouwen waarom dat wel of niet gedaan wordt.
    De commissie heeft gewezen op het wetsvoorstel "Wet versterking waarborgfunctie Awb".In Nederland moet iedereen kunnen rekenen op een dienstbare overheid die oog heeft voor de menselijke maat. De commissie beveelt het college aan deze ontwikkelingen te volgen en de wijziging bij de vaststelling van de nieuwe wet op te nemen in de Verordening inzake het behandelen van bezwaarschriften
 
 
Bovenstaande Raadsinformatiedocument (210-33) in pdf Jaarverslag 2023 Adviescommissie Bezwaarschriften GW (210-34) in pdf
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 23, 7 juni 2024

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 8 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina