naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Jaarverslag klachtenbehandeling 2023 gemeente Waterland
Raadsinformatiedocument
 
Kennisnemen van (211-6)
het jaarverslag klachtenbehandeling 2023 gemeente Waterland.
 
Inleiding
Hierbij bieden wij u het 'Jaarverslag 2023 Klachthandeling Gemeente Waterland' aan. Het jaarverslag biedt inzicht in het aantal ingediende bezwaarschriften en de afhandeling daarvan. Het jaarverslag biedt daarbij handvatten aan om de dienstverlening te verbeteren en de processen nog beter te stroomlijnen.
 
Proces
Voor de behandeling van klachten wordt er juridisch gekeken naar de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast heeft iedere lokale overheid een eigen klachtenprocedure vastgelegd in een klachtenregeling. Wij hebben een nieuwe klachtenregeling 2024 vastgesteld, de oude klachtenregeling uit 2011 is daarmee vervallen.
 
Aanbeveling
In het jaarverslag komt één aanbeveling naar voren, welke door het college is overgenomen. Als oorzaak voor het merendeel van de klachten valt de manier van communiceren of het gebrek daaraan op. Op het gebied van communicatie, zoals bijvoorbeeld binnen een redelijke termijn terugbellen, telefonisch contact opnemen bij onduidelijkheden, telefonisch doorgeven van een voornemen een (aan)vraag af te wijzen etcetera is er nog wat te verbeteren.
 
De communicatie met de inwoners kan worden verbeterd
De conclusie uit al deze klachten is dat de communicatie met de inwoners kan worden verbeterd. Het college ziet hierin aanleiding om de aanbeveling over te nemen de bestaande en eventuele nieuwe communicatierichtlijnen nadrukkelijk mee te nemen in de uitvoering van het programma dienstverlening. Hierdoor kunnen een aantal bezwaren en klachten mogelijk worden voorkomen.
 
(onderstaande toegevoegd door de redactie)
Hoe kun je een klacht indienen bij de gemeente Waterland
Een klacht dien je digitaal in te dienen via: https://www.waterland.nl/klacht-over-de-gemeente-indienen
 
Pagina 5 uit het jaarverslag 2023
Jaarverslag 2023 Klachtbehandeling (211-7) in pdf Klachtenregeling gemeente Waterland 2024 (211-7) in pdf
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 23, 7 juni 2024

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 8 juni 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina