naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Gemeente Waterland sluit boekjaar 2023 positief af
Jaarrekening 2023 aangeboden aan de gemeenteraad
 
Onderwerp: Jaarrekening 2023 /  Raadsnummer 394-57
 
Voorstel
1.) De jaarrekening 2023 van de Gemeente Waterland vast te stellen. Daarmee stemt u in met de aangegeven overschrijdingen per programmaonderdeel.
2.) Het resultaat van € 2.366.286,-- aan de algemene reserve toe te voegen.
 
Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2023, bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening geeft inzicht in het gevoerde beheer en bevat de balans, de programma- rekening en verantwoordingsinformatie van de specifieke uitkeringen van de rijksoverheid.
 
Bij ieder programma staan de doelstellingen vermeld die opgenomen zijn in de begroting. Tevens zijn alle omschrijvingen van de activiteiten uit de begroting overgenomen. Hiervan staat bij iedere activiteit de stand van zaken genoemd per 31 december 2023. Ook wordt de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken vermeld.
 
In 2023 zijn de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op het handbalveld gereed gekomen. Hierdoor zijn er extra opvangplekken gerealiseerd. Tevens is er opvang geregeld voor asielzoekers. Vanuit de vergoeding die wij van het Rijk verkregen zijn tijdelijke woonunits gerealiseerd. Daarnaast heeft deze vergoeding geleid tot een aanzienlijk incidenteel financieel voordeel in 2023 (€ 2.793.460,-).
 
Argumenten
1.1 Het vaststellen van de jaarrekening is een wettelijke verplichting
Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. De vastgestelde jaarrekening moet uiterlijk 15 juli 2024 worden ingediend bij de Provincie.

 Kanttekeningen
1.1 De accountantscontrole is nog niet afgerond.
In uw opdracht wordt de jaarrekening gecontroleerd door onze accountant, ETL Assurance & Overheids- accountants. Die controle is nog niet afgerond. De definitieve bevindingen van de accountant zijn dan ook nog niet bekend. Vooralsnog heeft de accountant nog geen oordeel gegeven over de strekking van de af te geven controleverklaring.
 
Financiële toelichting
De jaarrekening kent een positief saldo van € 1.525.459,-. Na mutaties in de reserve in verband met onder andere incidentele baten en lasten resteert een positief resultaat van € 2.366.286,-. Aangezien een deel van de budgetten door incidentele omstandigheden niet zijn besteed in het boekjaar 2023 wordt voorgesteld een bedrag van € 511.610 over te hevelen naar de budgetten van het boekjaar 2024. Hierdoor komt het gerealiseerde resultaat na overheveling uit op een positief saldo van € 1.854.676,-. Het begrote saldo was
€ 1.218.091,- negatief.
 
Omschrijving:
Boekjaar 2023
Totaal baten & lasten
€ 1.525.459
Mutatie in de reserves
€ 840.827
 
-----------------
€ 2.366.286
Overheveling naar 2024
 -/- € 511.610
 
-----------------
Positief resultaat 2023 € 1.854.676
  =================
   
Positief resultaat 2023 € 1.854.676
Negatieve Begroting 2023 € 1.218.091
  -----------------
Verschil (*) € 3.072.767
  =================
 
(*) Uitleg verschillen tussen Begroting 2023 en JR 2023 (pagina 7 JR) in pdf 
Afgerond 3.073 (x € 1.000) (JR = Jaarrekening)
 
Communicatie
Niet van toepassing.
 
Vragen
Zoals afgesproken in de Handleiding P&C documenten 2024 wordt op woensdag 4 juni 2024 een Workshop technische vragenronde georganiseerd. Dat is het moment waarop u uw technische vragen kunt stellen.
 
 Bovenstaande informatie (394-57) in pdf  Jaarrekening 2023 (394-56) in pdf 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 8 mei 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina