naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
  
Lintjesregen 2024 in
 
     
Op de dag van de Lintjesregen, 26 april 2024, heeft burgemeester Marian van der Weele van de gemeente Waterland in een overvol gemeentehuis zes lintjes kunnen opspelden bij bevlogen vrijwilligers. Deze decorandi waren volkomen onwetend naar het gemeentehuis gelokt voor een feestelijke uitreiking. Alle vrijwilligers hebben zich gedurende vele jaren onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving. Door hen is het mede mogelijk dat verenigingen en dorpshuizen kunnen blijven bestaan. Ook spelen zij een belangrijke rol in de zorg voor de kwetsbare mens.
 
(Marken 3x en Monnickendam 3x)
Dit jaar hebben 3 Markers een Koninklijke onderscheiding ontvangen

Trijntje Boes-Boes
Mevrouw Boes is vanaf 1974 als vrijwilliger verbonden aan de Protestantse gemeente Marken. 30 jaar was zij leidster van de jongens en meisjesclub ‘De Waterhoentjes’ geweest en ook verantwoordelijk voor kleine kinderen om hen creatief te begeleiden en Christelijke verhalen op een laagdrempelige wijze te vertellen.
Zij was een van de eerste vrouwelijke scheidsrechters van de vereniging en heeft van 1983 tot 1990 menig voetbalwedstrijd gefloten. Ook voor allerlei vrijwillige activiteiten bij de sportvereniging actief.
Sinds 2008 is mevrouw Boes diaken bij de Protestantse gemeente Marken. Zij legt bezoeken af aan de ouderen en zieken van Marken en is lid van de werkgroep van de Eilandraad ‘Voor Elkaar op Marken’.
Ook vanaf 2008 organiseert zij voor de ouderen kienavonden van de Protestantse gemeente Marken. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. Vanaf 2014 is mevrouw Boes betrokken bij de voorbereidingen van de Vakantie Bijbel Week. Ook organiseert zij al vanaf 2016 de Zomerzangavonden in de Grote Kerk op Marken.
Vanaf 2023 is zij vrijwilliger bij de Voedselbank Purmerend. In het vervolg hiervan heeft zij in het Trefpunt op Marken een ‘voedselkast’ geïnitieerd, waaruit degenen die het nodig hebben producten kunnen halen.
 
Mevrouw Boes is voor haar verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, sport en leefbaarheid benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hette Teerhuis-de Wit
Toen mevrouw Teerhuis voor haar huwelijk nog in Mijdrecht woonde, was zij van 1975 tot 1983 basketbalcoach en wedstrijdsecretaris bij Sportvereniging Argon.
Van 1985 tot en met 1999 was zij leidster van de kindernevendienst van de Protestantse gemeente Marken.
Sinds 1995 tot heden is mevrouw Teerhuis secretaris bij EHBO-vereniging op Marken. Vanaf 2005 is mevrouw Teerhuis kaderinstructrice voor de bemanningsleden van de KNRM post Marken en voor de leden van het AED-team (Automatische Elektrische Defibrillatie) in de gemeente Waterland.
Daarnaast is mevrouw Teerhuis bij de vele evenementen inzetbaar als EHBO’er op Marken en daarbuiten. Zij helpt bij grote crisisoefeningen.
Mevrouw Teerhuis is vanaf 2000 lectrice van de Parochie Heilige Franciscus, HH Nicolaas en Antonicius kerk in Monnickendam.
Sinds 2007 is mevrouw Teerhuis als instructrice EHBOplus verbonden aan de KNRM. Zij geeft de bemanningsleden instructies voor het adequaat kunnen toepassen van eerste hulp. Zij is opgeleid extra zuurstof toe te dienen bij verdrinkingsslachtoffers. Jaarlijks verzorgt zij tijdens de landelijke KNRM-Reddingsbotendag EHBO-instructies.
Mevrouw Teerhuis is mede-oprichter en voorzitter van de Stichting AED Marken-Uitdam. Zij is AED-pieperdrager en 24/7 oproepbaar. Daarnaast coördineert zij de inzet bij iedere oproep, verzorgt zij trainingen en cursussen, zorgt zij voor het onderhoud en de vervanging van de AED-apparatuur en verzorgt zij de opvang en nazorg van betrokkenen bij een reanimatie-inzet.
 
Voor haar verdiensten op het gebied van het terrein van EHBO, religieus leven en sport is mevrouw Teerhuis benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Trijntje de Waart
Van 1996 tot 2000 heeft mevrouw De Waart voor de Peuterspeelzaal de Kladdegatjes van basisschool de Rietlanden op Marken het financiële administratie en incassosysteem opgezet. Daarna is zij voor de peuterspeelzaal tot 2018 wekelijks de administratie en de jaarcijfers blijven verzorgen. Voor de basisschool De Rietlanden was zij van medio 2002 tot 2012 verrichte als penningmeester de financiële administratie. Tijdens de fusie met het CPOW heeft zij een actieve rol gespeel bij de financiële afwikkeling.
Mevrouw De Waart sinds 2005 vrijwilliger in de Wereldwinkel verbonden aan de Stichting Ronoylion. Zij bemant de stands op markten en in kerken in Waterland en verzorgt onder andere de inkoop.
Mevrouw De Waart is bijna 40 lid van de Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' op Marken en lid van de Marker Feestband. Ook is zij lid van het Kopenensemble dat de erediensten in de kerken op Marken opluistert. Zij is mentor voor aspirant musici en organiseert zomeravonden voor hoornisten. Zij is lid van de muziek- en sponsorcommissie van de muziekvereniging.
Vanaf 2017 is mevrouw De Waart ook penningmeester van de muziekvereniging.
Daarnaast is zij sinds 2022 muziekdocent op basisschool De Rietlanden voor alle groepen.
Van 2012 tot medio 2014 was mevrouw De Waart penningmeester van de ‘Steunvereniging ter financiële ondersteuning van het onderwijs op Marken’. En vanaf 2018 helpt zij bij de schoonmaak van het gebouw van sportvereniging Marken.
⁠Vanaf 2015 is zij werkzaam als Coördinator Alzheimer collecte op Marken. Ze verzorgt de collecte, dat wil zeggen regelt de spullen (bussen posters en dergelijke) de collectanten en daarna telling en afstorten.
 
Voor haar verdiensten op het terrein van onder andere ontwikkelingssamenwerking, muziek en sport is mevrouw De Waart benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rik van Beijma (Monnickendam)
De heer Van Beijma zet zich vanuit zijn expertise als pedagoog al meer dan vijftig jaar, in voor jeugdhulpverlening. Ver vóór zijn pensionering in 2011 is hij zich intensiever gaan bezighouden met vrijwilligerswerk op gebied van natuur, cultuur en het sociale domein.
Vanaf 1970 is hij als adviseur verbonden bij het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) ten behoeve van projecten en programma's in Vietnam en Laos.
Van 1985 tot 2005 was de heer Van Beijma voorzitter van het bestuur en fondsenwerver van stichting Zeilschip De Gallant. Hiermee ondernam hij reizen met jongeren in de jeugdhulpverlening.
Sinds 1988 is de heer Van Beijma bestuurslid van de Vereniging Theo Belterman. Dit is een vereniging van oud-studenten biologie en is vernoemd naar een voormalig universitair docent biologie t.b.v. het voortzetten van de halfjaarlijkse biologie-excursies op Vlieland.
Van 1990 tot 2010 was de heer Van Beijma actief tijdens het broedseizoen van maart tot begin juni als vrijwilliger bescherming weidevogelnesten bij de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken.
In de jaren 1997 tot 2021 heeft de heer Van Beijma verschillende rollen vervuld binnen de Vereniging Humanitas. Gedurende twee termijnen was hij voorzitter van het district Noordwest. Na zijn aftreden als voorzitter is hij nog vele jaren aan de vereniging verbonden verbleven als adviseur, contactpersoon van verschillende afdelingen, lid van de Klachtencommissie en coördinator Thuisadministratie.
De heer Van Beijma was 1999 tot 2021 Sinterklaas op de Jan Ligthartschool, nu Gouwzeeschool in Monnickendam.
Van 2000 tot 2009 was de heer Van Beijma lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. Hij had een belangrijke bijdrage aan de bedrijfskundige gezondheid van het bestuur en algemene zaken van het ziekenhuis.
De heer Van Beijma was van 2002 tot en met 2009 lid van de commissie Jeugdzorg van de Kinderpostzegels Nederland.
Van 2006 tot 2015 had de heer Van Beijma diverse functies binnen de Rotary Amsterdam-Landsmeer. Hij heeft zich met name ingezet voor kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken.
Sinds 2006 is de heer Van Beijma verbonden aan Landschap Noord-Holland als schipper in het Ilperveld. Ook beheert hij sinds 2017 met een aantal andere vrijwilligers het natuurgebiedje Rietland in Monnickendam. Vanaf 2020 is de heer Van Beijma coördinator van deze groep en contactpersoon voor de gemeente Waterland.
De heer Van Beijma is sinds 2006 lid van Amnesty International en coördinator van de collectanten in de regio Waterland.
Van 2007 tot en met 2016 was de heer Van Beijma bestuurslid en secretaris van de Stichting Alexander.. Hierdoor heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de verbetering van de positie van kinderen en jongeren in Nederland.
Door de gemeente Waterland is de heer Van Beijma benaderd om in 2010 voorzitter te worden van de adviesraad WMO en jeugdwet. Deze adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid
Het Waterlandsmuseum de Speeltoren is verheugd dat de heer Van Beijma als vrijwilliger sinds 2011 werkzaam is voor het museum..
De heer Van Beijma is coördinator van de 16 sluiswachters in Monnickendam. Sinds 2011 is de bediening van de historische sluis aan de Middendam in Monnickendam in handen van vrijwilligers. De heer Van Beijma bedient zelf ook van april tot oktober met de hand dit gemeentelijk monument.
Als initiatiefnemer van de werkgroep Park Zuidervestiging Monnickendam is de heer Van Beijma sinds 2018 meerdere uren in de week actief om het parkje weer op orde te krijgen. Inmiddels hij coördinator van 12 enthousiaste vrijwilligers. Ook werkt hij samen met Het Weeshuis van de Stichting Philadelphia. De cliënten zijn deze stichting worden onderwezen in het belang van de natuur en hij begeleidt hen bij het maken van insectenhotels en vogelhuisjes. Hetzelfde doet hij met leerlingen van de Binnendijkschool. De Joodse gemeenschap in Amsterdam doet inmiddels met succes een beroep op de heer Van Beijma om ook de naastgelegen Joodse Begraafplaats te onderhouden.
Sinds begin 2023 is de heer Van Beijma vrijwilliger bij de werkgroep open Tuinen Monnickendam.

Vanwege zijn jarenlange belangeloze verdiensten op het terrein van onder andere jeugdzorg en natuurbeheer is de heer Van Beijma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jeanne Koerse-Baars (Monnickendam)
Vanaf 1974 is mevrouw Koerse vrijwilliger bij verzorgingshuis Swaensborch in Monnickendam. Meerdere uren per week verzorgt zij de koffie voor de bewoners en coördineert de handwerkgroep.
Vanaf 1976 tot heden is zij tevens verbonden aan de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam (SGOM). Deze stichting verzorgt activiteiten voor alle ouderen in Monnickendam en niet alleen in het verzorgingshuis Swaensborch. Van 1987 tot 1993 was zij bestuurslid van deze Stichting. Gedurende 30 jaar was zij begeleidster van de jaarlijkse vakantieweek voor ouderen. Van 2004 tot 2014 verzorgden de SGOM, het verzorgingshuis, sociaal cultureel centrum De Bolder in Monnickendam maandelijkse optredens voor de ouderen. Ook was zij vrijwilligster bij de Roelstoel4daagse in de vier kernen van de gemeente Waterland.
Mevrouw Koerse is vanaf 2001 actief lid van het Rooms Katholieke gemengd koor Sint Caecilia in Monnickendam en het Rouw- en Trouwkoor. Ook brengt mevrouw Koerse op zondag degenen die niet meer goed te been zijn, naar de kerk en verzorgt zij na afloop de koffie. Zij brengt wekelijks het parochieblad rond.
 
Voor haar verdiensten op het terrein van ouderenzorg, -welzijn en religieus leven is mevrouw Koerse benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ed Willms (Monnickendam)
Sinds 1996 is de heer Willms vrijwilliger bij de Vereniging Oud Monnickendam. Hij is stadsgids en vanaf 2004 bestuurslid. Hij levert bijdragen aan het jaarboek en is jurylid bij de jaarlijkse toekenning van de oudheidskundige prijs ‘De Monnick’. Tevens is hij voor de vereniging de contactpersoon voor de gemeente Waterland.
Van 2003 tot 2009 was de heer Willms voorzitter van de buurtvereniging ‘Dammers en Dijckers’ in Monnickendam. Naast allerlei activiteiten om het buurtgevoel te bevorderen, was hij onder andere verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van de vele vrijwilligers. Deze zorgden dat het evenement in 2005 ‘Monnickendam 650 jaar stadsrechten’ een groot succes werd.
Vanaf 2008 tot heden is de heer Willms voorzitter van de Stichting Koningsdag Monnickendam. Hij coördineert de diverse activiteiten en is contactpersoon voor de ondernemers van de Oranjekermis en de gemeente.
Sinds 2011 is de bediening van de historische sluis aan de Middendam in Monnickendam in handen van vrijwilligers van de Stichting Promotie Waterland. De heer Willms is coördinator van deze vrijwilligers van en bedient zelf ook met de hand dit gemeentelijk monument. Ook was hij betrokken bij de restauratie van de sluis.
De heer Willms heeft vanaf 2015 een ondersteunende functie bij het Herdenkingscomité Monnickendam. Jaarlijks op 4 mei en in november zorgt hij met de overige leden voor mooie herdenkingsdiensten en kranslegging bij de twee oorlogsmonumenten bij de Grote Kerk in Monnickendam voor Dodenherdenking en Remembrance Day.
De heer Willms is vrijwilliger bij de Stichting stadsfeesten. In 2023 had hij de leiding over een aantal vrijwilligers van de festiviteiten rond “De Slag op de Zuiderzee” die bouwden aan het middeleeuwse aanzicht van de binnenstad. Ook na de verwoestende storm Poly op 5 juli 2023 zette hij alles op alles om de ravage in de binnenstad op te ruimen en alles weer op te bouwen, zodat de stadsfeesten doorgang konden vinden.
 
Voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en cultureel erfgoed is de heer Willms benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  
 Persbericht Koninklijke onderscheidingen gemeente Waterland  
             
Alle foto's van de Lintjesregen 2024 in de gemeente Waterland 
 
Compleet video verslag van de Lintjesregen 2024 in Waterland door Omroep PIM

Bron: PepProductions, vrijdag 26 april 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina