naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Jaarverslag 2022 Adviescommissie bezwaarschriften Waterland
Raadsinformatiedocument
 
Onderstaand Raadsinformatiedocument (RID) 210-31 van maandag 12 februari 2024
 
Kennisnemen van
het jaarverslag 2022 van de adviescommissie voor de bezwaarschriften gemeente Waterland.
 
Inleiding
Hierbij bieden wij u het 'Jaarverslag 2022 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Gemeente Waterland' aan. Het jaarverslag biedt inzicht in het aantal ingediende bezwaarschriften en de afhandeling daarvan. Het jaarverslag biedt daarbij handvatten aan om de dienstverlening te verbeteren en de processen nog beter te stroomlijnen.
Het college is zich ervan bewust dat dit jaarverslag veel te laat naar uw raad is gestuurd. Door personele wisselingen zijn de jaarverslagen bezwaarschriften en klachten te lang blijven liggen. Het jaarverslag over het jaar 2023 zal in het tweede kwartaal van dit jaar aan uw raad worden aangeboden.
 
Bevoegdheid Adviescommissie
De gemeente Waterland heeft een adviescommissie voor bezwaarschriften die het college adviseert over bezwaren die worden ingediend. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaren inzake belastingen, Wet waardering onroerende zaken en de rechtspositieregelingen ten behoeve van het personeel van de gemeente en de ambtenarenwet.
 
Korte weergave jaarverslag
De adviescommissie heeft het jaarverslag 2022 op 27 juni 2023 tijdens een bijeenkomst aan ons aangeboden. Tijdens die bijeenkomst heeft de adviescommissie aangegeven dat het opvalt dat het college regelmatig door een advocaat wordt vertegenwoordigd tijdens de hoorzittingen. Afgezien van de kosten vraagt de commissie zich af of daar geen andere mogelijkheden voor zijn, bijvoorbeeld vertegenwoordiging door de behandelend ambtenaar. De benadering van een advocaat is meestal gericht op de rechtmatigheid terwijl een bezwaarprocedure ook op de doelmatigheid ziet.
 
De commissie merkt op dat er een toename is in het aantal bezwaren. Het jaarverslag 2022 is als volgt samen te vatten:
 
   De kwaliteit van de gemeentelijke vertegenwoordiging is ruim voldoende.
   In totaal zijn er in 2022 11 hoorzittingen geweest.
   In totaal zijn in 2022 26 adviezen door de commissie uitgebracht, 4 minder dan in 2021.
   In totaal zijn in 2022 bij de gemeente Waterland 63 bezwaarschriften ingediend waarvan er na bemiddeling 30 zijn ingetrokken. In 2021 zijn er 54 bezwaarschriften ingediend waarvan er 20 in totaal zijn ingetrokken na bemiddeling.
   Bij team Ruimte zijn in 2022 9 bezwaarschriften meer ingediend in vergelijking met het jaar 2021. In 2022 zijn er 39 bezwaarschriften ingediend.
   Bij team Samenleving zijn in 2022 3 bezwaarschriften minder ingediend in vergelijking met het jaar 2021. In 2022 zijn er 15 bezwaarschriften ingediend.
   En bezwaarschrift is dit jaar gegrond verklaard.
   De commissie heeft in 2022 een aantal bezwaarzaken ter hoorzitting gehad met betrekking tot de afwijzing van zonnepanelen in met name beschermde stads- en dorpsgezichten. Naar aanleiding van het gesprek met ons als college heeft de commissie haar aanbeveling over de aanvragen zonnepanelen nader uitgelegd. Het belang van de energietransitie moet zwaarder meegewogen worden in deze tijd, de gemeente heeft zich daar ook aan verbonden. De energietransitie is weliswaar geen zelfstandig argument, aangezien er dan immers geen enkele mogelijkheid tot weigering meer zou zijn, maar dient wel betrokken te worden bij de algehele belangenafweging, bijvoorbeeld bij de afweging hoe 'storend' storend zichtbaar is. Plaatsing van evident storend zichtbare zonnepanelen zal nog steeds geweigerd kunnen (en moeten) worden, ondanks de noodzaak van de energietransitie. Te denken valt daarbij aan zonnepanelen op een monument of een woning in beschermd stadsgezicht, waar de zonnepanelen op het dakvlak direct aan de openbare weg aangevraagd worden en uitgevoerd in een afwijkende vorm en kleur.
 
De aanpassing van de Nota uiterlijke bouwwerken zit inmiddels in zijn eindfase
Het college hecht in algemene zin grote waarde aan de adviezen van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De aanpassing van de Nota uiterlijke bouwwerken zit inmiddels in zijn eindfase. Uw raad is door middel van een presentatie hierin meegenomen. Het raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar aan uw raad worden voorgelegd.
 
Op pagina 5 van het jaarverslag wordt gesproken over '120% van de bijstandsnorm', in de college vergadering van 1 november 2022 heeft het college besloten de doelgroep voor de energietoeslag per 2023 uit te breiden tot de inkomensgroep 140% van het wettelijk sociaal minimum.
 
 Bovenstaande Raadsinformatiedocument (210-31) in pdf   Jaarverslag 2022Adviescommissie Bezwaarschriften (211-32) in pdf 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 7, 16 februari 2024

Bron: Gemeente Waterland, maandag 19 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina