naar Marker Nieuws 2024 indexpagina
Ruim 29.000 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland
3.429 muskusratten in gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 
In de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland werden afgelopen jaar 29.618 muskusratten gevangen. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden- Nederland, een samenwerkingsverband van zes waterschappen. In heel Nederland zijn er in totaal 51.043 muskusratten door de 21 waterschappen gevangen (Unie van Waterschappen). Zij vangen muskusratten omdat deze met hun gegraaf onze waterveiligheid en de biodiversiteit bedreigen.
 
Het aantal gevangen muskusratten afgelopen jaar verschilt per regio. Door extra inzet van bestrijders in gebieden met een grote populatie nemen de vangsten toe. De vangsten stegen in 2023 dan ook het meest in het gebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht, Schieland en Krimpenerwaard en Rijnland. Bij Delfland, Hollands Noorderkwartier en De Stichtse Rijnlanden was de stijging minder sterk. De verwachting is dat in West- en Midden-Nederland het aantal vangsten nog enige tijd hoog blijft voordat het aantal muskusratten vermindert.
 
Samenwerking in de Krimpenerwaard
In het najaar van 2023 werd een grote vangactie in de Krimpenerwaard gehouden waarbij bijna 3.300 muskusratten werden gevangen. Muskusratbestrijders uit het hele land hebben in de Krimpenerwaard geholpen om muskusratten te vangen. Niet alleen de inzet van extra uren vanuit de verschillende waterschappen maar ook de inzet hiervan op de juiste plek zorgt ervoor dat er een groot aantal muskusratten is gevangen die zich dit jaar niet meer kan vermenigvuldigen.
 
Schade aan dijken
Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade veroorzaken aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken waardoor er dorpen of zelfs steden onder water lopen.
 
Bedreiging biodiversiteit
De muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.
 
Vangsten per waterschap
Het doel is om in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie (<500) muskusratten meer te hebben.
 
Ziet u een muskusrat? Of schade die waarschijnlijk door een muskusrat veroorzaakt is? Melding maken!

Bron: De Stichtse Rijnlanden, woensdag 7 februari 2024

naar Marker Nieuws 2024 indexpagina