naar Marker Nieuws indexpagina
Waterlandse gewijzigde concept begroting 2024
versie donderdag 19 oktober 2023
 
Onderwerp:
Voorstel inzake gewijzigde meerjarenbegroting 2024
 
Voorstel
In te stemmen met de gewijzigde meerjarenbegroting 2024
 
Inleiding
De budgettaire positie van Waterland is net als in veel andere gemeenten kwetsbaar. Daarom hebben we er in de begroting 2024 als uitgangspunt ervoor gekozen om alleen extra financieringen op te nemen die gebaseerd zijn op het coalitieakkoord (bv. Sporthal) en ons 'de basis op orde' principe (bv. Tractieplan). Om het structurele tekort niet te veel te laten oplopen is in de begroting ook gekozen voor het verhogen van onze inkomsten, deels door het loslaten van de 2,7% kaderstelling uit de voorjaarsnota. Het resterende structurele tekort van 1 miljoen euro verwachten wij op termijn via een extra compensatie van het Rijk terug te ontvangen, als onderdeel van de lopende onderhandelingen tussen VNG en het Rijk over de zogenaamde ravijnjaren.
 
Naar aanleiding van een nadere beoordeling onzerzijds van de begroting en aanvullende mondelinge en schriftelijke vragen van de Raad hebben wij opnieuw bezien in hoeverre het loslaten van 2,7% kaderstelling uit de voorjaarsnota wenselijk is. Met onze nadere voorstellen ten behoeve van de gewijzigde begroting 2024 zorgen wij ervoor dat de 2,7 % kaderstelling weer wordt toegepast op die gemeentelijke regelingen die direct alle burgers van Waterland raken (OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting). Voor de gemeentelijke regelingen die grotendeels ten laste komen van niet Waterlanders (bv. Toeristenbelasting) of waar een specifieke dienst (bv. Evenementenvergunningen)
tegenover staat achten wij een verhoging van meer dan 2,7 % wel gewenst, mede gezien ons streven naar meer kostendekkendheid in onze dienstverlening. Dit om te voorkomen dat het structurele tekort van 1 miljoen euro moet worden verhoogd naar 1,5 miljoen euro in 2027. Met onze aanvullende voorstellen kan het structureel tekort worden beperkt tot 1,179 miljoen euro in 2027.
 
Mede op basis van bovenstaande is de begroting op de volgende punten aangepast:
Correcties:
   Bij de beleidsindicatoren van programma Sociaal Domein is de tekst bij punt 24 zichtbaar gemaakt;
   In de tabel lokale heffingen op pagina 32 is een bedrag van 45.000 gecorrigeerd van OZB naar parkeerbelasting, dit bedrag was boekhoudkundig in de eerdere versie abusievelijk niet goed verwerkt;
   De lokale lastendruk voor de riool heffing is gecorrigeerd;
   Bij paragraaf H is een overzicht toegevoegd van de overige bijdragen.
Beleidskeuzes:
   De extra verhoging van het tarief voor de parkeervergunning op Marken is uit de begroting gehaald;
   De extra verhoging van de tarieven voor precariobelasting is gecorrigeerd;.
   De investeringen en de kosten i.v.m. de milieustraat zijn in 2013 opgenomen. Deze investering is diverse keren doorgeschoven. In verband met het nog niet hebben van een besluit is de realisatiedatum niet eerder dan 2028. Hierdoor is deze investering doorgeschoven naar 2028 en dus uit deze meerjarenbegroting verwijderd. Dit is o.a. zichtbaar in het overzicht Investeringskredieten. De bij de milieustraat behorende stijging van de lokale lastendruk voor de afvalstoffenheffing is teruggedraaid;
   De toename van de kosten in verband met de afvalinzamelingspunten voor kleine afvalstromen wordt uit de voorziening onttrokken en heeft daardoor geen effect op de afvalstoffenheffing.

De genoemde wijzigingen zijn verwerkt in het begrotingssaldo, op de balans en in de bijbehorende specificaties. Tevens is de paragraaf Lokale Heffingen aangepast naar aanleiding van de wijzigingen.
 
 Concept begroting 2024 gemeente Waterland in pdf 
 
 
Onderstaand de meest gangbare tarieven in beeld gebracht:
 Bovenstaande in pdf 
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 43, 25 oktober 2023

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 27 oktober 2023

naar Marker Nieuws indexpagina