naar Marker Nieuws indexpagina
Waterlandse concept begroting 2024 aangeboden aan gemeenteraad
versie woensdag 13 september 2023
 
Aan de Raad : Onderwerp: Vaststellen Begroting 2024 (404-2)
 
Voorstel
De Begroting 2024 vast te stellen.
 
Inleiding
Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2024 aan. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar zoveel mogelijk SMART worden geformuleerd, maakt ook de financiŽle begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.
 
Onderstaand treft u het geraamde resultaat van de (meerjaren)begroting aan:
 
Argumenten
1.1 Er wordt een signaal afgegeven richting het Rijk
De uitkering uit het gemeentefonds kent het zogenaamde ravijnjaar, waardoor onze inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 met ruim Ä 2 miljoen dalen. Voor het jaar 2027 zijn de inkomsten uit het gemeentefonds zelfs nog wat lager. De VNG heeft de gemeenten opgeroepen een signaal af te geven richting het Rijk en geen maatregelen te nemen door in dit stadium voorzieningen voor onze inwoners af te stoten of te verminderen. Middels deze begroting, waarin voor de jaren 2026 en 2027 is uitgegaan van de reeds verwachte ontwikkelingen zonder extra maatregelen, geven wij gehoor aan de oproep van de VNG. Gezien de demissionaire status van het kabinet verwacht het college namelijk dat er geen besluiten genomen gaan worden die voorzien in een verhoging van de uitkering van het gemeentefonds voor het ravijnjaar. Daarnaast is het college van mening dat er geen onomkeerbare besluiten genomen moeten worden ten aanzien van de voorzieningen voor onze inwoners door middel van bezuinigingen. En daarom is in overleg met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland besloten om geen meerjaren sluitende begroting aan te leveren.
 
1.2 U heeft het budgetrecht
Met het vaststellen van de begroting autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Daarnaast stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.
 
Kanttekeningen
1.1 De (meerjaren)begroting is de laatste twee jaren niet sluitend
Indien nodig kunnen de saldi in de jaren 2026 en 2027 positief worden gemaakt door extra inkomsten in de vorm van parkeerbelasting en verhoging van de onroerendezaakbelasting. Het onderzoeken van de mogelijke bezuinigingsopties zal tijd kosten en niet binnen de daarvoor gestelde deadline voor de begroting te realiseren zijn. Vooralsnog is het advies geen extra maatregelen te nemen.
 
Uitgangspunten
De voorliggende meerjarenbegroting kent een negatief saldo in 2026 en 2027 en is daarmee niet structureel sluitend. De uitkering uit het gemeentefonds kent het zogenaamde ravijnjaar, waardoor onze inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 met ruim Ä 2 miljoen dalen. Voor het jaar 2027 zijn de inkomsten uit het gemeentefonds zelfs nog wat lager. De VNG heeft de gemeenten opgeroepen een signaal af te geven richting het Rijk en geen maatregelen te nemen door in dit stadium voorzieningen voor onze inwoners af te stoten of te verminderen. Middels deze begroting, waarin voor de jaren 2026 en 2027 is uitgegaan van de reeds verwachte ontwikkelingen zonder extra maatregelen, geven wij gehoor aan de oproep van de VNG.
 
De economische situatie heeft effect op onze begroting. Het in deze begroting niet doorvoeren van de inflatiecorrectie op materiŽle lasten is in feite een bezuinigingsmaatregel. De hoge inflatie over de afgelopen periode en de hogere rentelasten voor reeds gedane en toekomstige uitgaven en investeringen beperken onze mogelijkheden.
 
Wij blijven de komende jaren werken aan de realisatie van woningen. Waarbij de focus ligt op betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Voor bestaande en nieuwe woningen werken wij aan de energietransitie middels het reduceren van (fossiele) energie en het uitbreiden van duurzame opwekking richting 2030.
 
Wij spannen ons in voor een samenleving met actieve en weerbare inwoners waarin iedereen meetelt, meedoet en zelfredzaam is. We streven naar een gemeente waarin inwoners elkaar kennen en op elkaar terug kunnen vallen. Waterlanders moeten zich veilig kunnen voelen en overlast en criminaliteit moet worden voorkomen.
 
Waterland staat voor een veilige, prettige, duurzame en klimaatbewuste leefomgeving en infrastructuur en spant zich in voor een goede dienstverlening voor de inwoners. Een klimaatbewust ingerichte en netjes onderhouden openbare ruimte met extra aandacht voor verkeer en groen. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om de afvalinzameling van de verschillende afvalstromen uit te breiden. We spannen ons in om de sport toegankelijk te houden voor alle inwoners en het verbeteren van de verbinding tussen inwoners, bestuur en organisatie.
 
We werken ook in 2024 aan het verder versterken van de organisatie en de informatievoorziening en daarmee aan de dienstverlening voor onze burgers.
 
 Concept begroting 2024 gemeente Waterland in pdf 
 
 
Onderstaand de meest gangbare tarieven in beeld gebracht:
 Bovenstaande in pdf 
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 37, 14 september 2023

Bron: Gemeente Waterland, maandag 18 september 2023

naar Marker Nieuws indexpagina