naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland maakt Plan van Aanpak Kerkenvisie Waterland
 
7. Planning
Onderstaand is de totaalplanning van het project zien. Veel van deze taken zullen door het externe bureau worden uitgevoerd. Gelet op de complexiteit van het project en de medewerking van de kerkeigenaren betreft het een globale planning.
 
7.1 Voorbereiding (4e kwartaal 2022)
  Instemming door de ambtelijk opdrachtgever met het plan van aanpak en het informeren van burgemeester, wethouders en gemeenteraad.
  Inhuur extern bureau en het in kaart brengen van de kosten, de te besteden uren en de samenstelling van de projectgroep.
  Inventarisatie van kerkgebouwen
 
7.2 In gesprek (1e en 2e kwartaal 2023)
  Het houden van een interne startbijeenkomst met ambtenaren vanuit beleidsvelden die een raakvlak met de kerkenvisie hebben en met de verantwoordelijk wethouder.
  Het op de hoogte brengen van de raad dat met de kerkenvisie gestart is.
   Het houden van een startbijeenkomst met kerkeigenaren.
  Het inplannen en voeren van de gesprekken met stakeholders.
  Het analyseren van de kerkgebouwen en het in beeld brengen van de cultuurhistorische waarden per gebouw en de uitwerking hiervan in een kerkenpaspoort per gebouw.
 
7.3 Samen uitwerken (3e kwartaal 2023)
  Het maken van een scan van kansen en initiatieven rondom kerkgebouwen en het voeren van gesprekken hierover met stakeholders.
  Het tussenrapport wordt opgesteld en intern gedeeld met de betrokken ambtenaren, burgemeester, wethouders en gemeenteraad en eventueel ook extern door middel van een presentatie tijdens een plenaire bijeenkomst met stakeholders en inwoners.
  Opstellen concept kerkenvisie naar aanleiding van tussenrapport + toekomstvisie + het delen van dit concept met de kerkeigenaren die hier nog input voor kunnen aanleveren.
 
7.4 Definitief plan en besluitvorming (4e kwartaal 2023)
  Het verwerken van de input van de kerkeigenaren op het conceptplan in een uiteindelijke definitieve kerkenvisie.
  Besluitvorming college en vaststelling gemeenteraad + publicatie en evaluatie.
  Optioneel: een uitwerkingsfase aan waarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld verduurzaming van het gebouw, gecombineerd gebruik of - in sommige gevallen - een totale her- of nevenbestemming en welke acties daarop, door wie ondernomen kunnen worden. Er kan maatwerk per kerkgebouw worden toegepast in de vorm van een transformatiekader, een bouwtechnische opname of QuickScan en een duurzaamheidsscan.
 
7.5 Borging (4e kwartaal 2023)
  Borgen resultaten kerkenvisie in beleidsinstrumenten.
 
 
 Plan van Aanpak, Kerkenvisie gemeente Waterland in pdf 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 46, 18 november 2022

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 18 november 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina