naar Marker Nieuws indexpagina
Akkoord in Waterland voor een nieuw college
 
De partijen GroenLinks, VVD, PvdA en de lokale partij WaterlandNatuurlijk zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuw college in Waterland. Dat wordt nu voorgelegd aan de verschillende “achterbannen”. De partijen hebben zich laten bijstaan door de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit als informateur. Die toonde zich bereid de taak van formateur verder op zich te nemen.
 
 Eindverslag coalitievorming gemeente Waterland.
Er is mij gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een meerderheidscoalitie voor de gemeente Waterland voor de periode 2022 - 2026. Het zou gaan om een coalitie van 3, maximaal 4 partijen waaronder WaterlandNatuurlijk.
 
In mijn tussenrapportage van 2 juni jl. heb ik laten weten dat ik op basis van gesprekken met alle partijen tot de conclusie ben gekomen dat een coalitie bestaande uit de fracties van WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, PvdA en VVD het meest kansrijk is. Voorafgaande aan deze tussenrapportage heb ik ook andere combinaties onderzocht en besproken. WaterlandNatuurlijk en de VVD hebben bij het eerste gesprek al aangegeven samen deel uit te willen maken van een nieuw te vormen coalitie. Bij andere partijen ontstond hierdoor de wens van een 4 partijencoalitie om zo een goede balans te vinden. Het doorbreken van de huidige coalitie-oppositielijn wordt door allen belangrijk gevonden. Dit kan worden bevorderd door een 4 partijencoalitie waarin de huidige oppositie en 2 partijen van de huidige coalitie zijn vertegenwoordigd. PvdA en GroenLinks voelden zich hierbij verbonden om gezamenlijk mede-bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Een eerdere poging van PvdA en D66 hiertoe is zoals bekend mislukt. Hier zag ik ook geen draagvlak voor een hernieuwde onderhandelingsronde. Een coalitie met WaterlandNatuurlijk, VVD, GroenLinks en CDA of WaterlandNatuurlijk, VVD, PvdA en CDA bleek niet voor de hand te liggen en kon gezien de voorkeur van PvdA en GroenLinks om met elkaar de onderhandelingen in te gaan op basis van programmatische standpunten op onvoldoende steun rekenen. Het CDA had bovendien een sterke voorkeur voor een coalitie waar WaterlandNatuurlijk en VVD niet samen deel van zouden uitmaken maar voor een coalitie met WaterlandNatuurlijk en 1 of 2 andere partijen en vervolgens CDA.
 
Op basis van de verkenning zoals hiervoor omschreven heb ik WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, PvdA en VVD uitgenodigd voor een verdiepende verkenning. Van alle partijen waren er steeds twee vertegenwoordigers aanwezig. De ondersteuning vond plaats vanuit de griffie. De gesprekken waren zeer inhoudelijk en niet altijd eenvoudig. Tegelijkertijd was er het besef van verantwoordelijkheid voor het vormen van een bestuur dat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen in maart 2022. Ook waren onderhandelaars zich bewust van het feit dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan op basis van die verkiezingsuitslag. Zoals hiervoor aangegeven waren de coalitie-oppositierollen in zekere zin ingesleten. Met de onderhandelingen is dan ook niet alleen een start gemaakt met de zoektocht naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen maar ook naar herijking van persoonlijke verhoudingen. Ondanks de soms pittige gesprekken heb ik ervaren dat de wil om verschillen te onderkennen en overbruggen bij alle gesprekspartners aanwezig is.
 
Alle vier de partijen hebben concessies gedaan om elkaar tegemoet te komen. Hierbij hebben eveneens alle vier de partijen hun eigen programma bewaakt en was er alleen bereidheid om te "bewegen" in het belang van Waterland. En dit belang is gedefinieerd als een programma dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.
 
Lastige punten zijn zoals bekend de milieustraat en de windmolens. Over beide zaken is overeenstemming bereikt. In het geval van de mogelijke plaatsing van windmolens houden partijen vast aan de eigen opvatting en is gekozen voor een vrije kwestie in de gemeenteraad. Ten aanzien van de milieustraat worden, mede op basis van een op 11 november 2021 door de raad aangenomen motie, voorbereidingen getroffen en wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart. Dit laatste zal bepalend zijn.
 
Overige zaken zijn diepgaand besproken. Er is veel gesproken over de gewenste verandering van de bestuurscultuur. Minder dichtgetimmerde afspraken en meer ruimte voor debat in de raad. Dit biedt meer ruimte om het eigen partijgeluid te ventileren en kan de verhoudingen tussen oppositie en coalitie ten goede komen.
 
Uiteindelijk is er door de onderhandelaars overeenstemming bereikt op 14 juni. Het akkoord wordt nu besproken binnen de geledingen van partijen. Parallel hieraan loopt de vraag rond de formatie van het college. Partijen hebben mij gevraagd deze formatie te begeleiden. Graag geef ik hier gevolg aan. Mijn verwachting is uiterlijk binnen een week resultaat te bereiken. Het gaat dan om voordracht kandidaten, tijdsbesteding en portefeuilleverdeling. Dit laatste uiteraard onder voorbehoud van definitieve besluitvorming over het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders.
 
Ik dank alle gesprekspartners van WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en VVD.
 
Martijn Smit, dinsdag 14 juni 2022
 

Bron: WaterlandNatuurlijk, woensdag 15 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina