naar Marker Nieuws indexpagina
  
Lintjesregen 2022
     
Op de dag van de Lintjesregen, dinsdag 26 april 2022, heeft burgemeester Marian van der Weele in een vol gemeentehuis van Waterland zes lintjes kunnen opspelden bij bevlogen vrijwilligers. Deze decorandi waren volkomen onwetend naar het gemeentehuis gelokt. Alle vrijwilligers hebben zich gedurende vele jaren, door weer en wind onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving. Door hen is het mede mogelijk dat onder andere verenigingen en dorpshuizen kunnen bestaan. Mevrouw Anja Walter-Spil kon niet aanwezig zijn op de feestelijke ochtend, maar werd op haar vakantieadres door de burgemeester gebeld. Zij zal op een later moment haar onderscheiding alsnog persoonlijk in ontvangst nemen.
 
(Marken 4x, Monnickendam 1x, Katwoude 1x en Ilpendam 1x)
Dit jaar hebben 4 Markers een Koninklijke onderscheiding ontvangen
Jan Schouten
De heer Schouten is sinds 1989 betrokken bij verschillende verenigingen als vrijwilliger.
 
Hij startte bij de Tennisclub Marken als lid van de technische commissie. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de gang van zaken op de tennisbaan, het onderhoud van materialen en de organisatie van de verschillende (regionale) toernooien, competities  en recreatieve wedstrijden en trainingen. Mede door zijn inzet en enthousiasme is het aantal leden van de tennisvereniging aanzienlijk toegenomen. Gezien zijn financiële kennis was de heer Schouten van 1997 tot 2002 penningmeester van de Tennisvereniging Marken. Naast de vele bestuurlijke taken heeft de heer Schouten het door zijn financiële beleid mogelijk gemaakt dat er in deze periode groot onderhoud kon worden verricht aan de tennisbanen en het clubhuis. De velden zijn vervangen met kunstgras en de berging en kantine werden substantieel uitgebreid. Door fondsenwerving van de heer Schouten bleef de tariefverhoging van de contributie voor de leden binnen de perken. In de jaren dat de heer Schouten geen lid was van het bestuur of een commissie, bleef en blijft hij zich tot op heden vrijwillig inzetten voor het reilen en zeilen van de vereniging.
 
Van 1993 tot 1999 en vanaf 2016 is de heer Schouten penningmeester bij de Bridgeclub “De Breg” op Marken. De bestuurstaken en ledenadministratie kennen voor hem vanuit zijn achtergrond als boekhouder geen geheimen. Het jaarlijkse bridgetoernooi kent honderden deelnemers, ook van buiten Marken, en ook hier moeten de inschrijfgelden worden geïnd. De heer Schouten staat altijd klaar om bij de organisatie van de bridgeavonden en toernooien hand-en-spandiensten te verlenen.
 
Daarnaast is de heer Schouten vrijwilliger bij dorpshuis het Trefpunt op Marken. Dit dorpshuis is het kloppend hart van het dorp. Vele verenigingen, stichtingen en ondernemers maken gebruik van de diverse ruimten en faciliteiten. Als penningmeester heeft de heer Schouten sinds juni 2011 een actieve rol in de bedrijfsvoering van het dorpshuis. Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en bestuurlijke verantwoording, heeft contact met (energie)leveranciers en subsidieverstrekkers. Hij beheert het kasgeld en is inzetbaar bij de verschillende evenementen in het dorpshuis. Kortom een gewaardeerde en betrouwbare vrijwilliger en een aimabel persoon.

Egbert Commandeur
De heer Commandeur verricht sinds 1996 de volledige administratie van de Protestantse Gemeente Marken. In de functie van penningmeester/kerkrentmeester is hij verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, maken van de begrotingen, opstellen van de  jaarrekeningen, voorbereiden van de boeken voor de jaarlijkse accountantscontrole, alsmede het afleggen van verantwoording aan de leden, het voorbereiden van de vergaderingen en overige activiteiten om de kerkelijke gemeente met ruim 1.100 leden in goede banen te leiden. Op aanwijzing van de landelijke Protestantse Kerk Nederland neemt hij het voortouw om de modernisering en digitalisering in de systemen van de kerkelijke financiële huishouding door te voeren. Gedurende deze jaren is de heer Commandeur ook acht jaar lang ouderling en kerkvoogd geweest. 
 
Vanaf 2010 is de heer Commandeur bij het Marker Museum meerdere uren in de week verantwoordelijk voor het digitaliseren en documenteren van de duizenden dia's, foto's, documenten en ansichten. Op deze wijze wordt het cultureel erfgoed van Marken voor een ieder toegankelijk gemaakt.

Dirk van Altena
De heer Van Altena is op 5 april 1973 als 20-jarige gestart als bestuurslid van de IJsclub Marken. In 1988 werd hij penningmeester en in 1994 werd hij verkozen tot voorzitter. Onder zijn leiding is de bouw van een nieuwe accommodatie tot stand gekomen. Dit was niet vanzelfsprekend, maar inmiddels staat er een mooie accommodatie. De heer Van Altena heeft het jeugdschaatsen op Marken geïnitieerd. Vanaf 1993 tot heden gaan er verscheidende keren in de winter vanaf Marken 50 kinderen per touringcar, van zijn voormalige werkgever, naar de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Onder zijn voorzitterschap organiseerde de IJsclub Marken de “IJsbruiloft” op 4 maart 1995, een groot evenement waarbij men een traditionele bruiloft naspeelde met bruiloftsgasten, gestoken in Marker klederdracht die een klompendans uitvoerden en in optocht liepen. Van oudsher werd in de winter getrouwd op Marken omdat de (vissers)mannen in de overige jaargetijen op zee waren. Dit evenement werd gehouden ter ere van het 100-jarig bestaan van het gewest Holland-Utrecht van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) en haalde zelfs de landelijke media. IJsclub Marken ontving hiervoor de Cultuurprijs van gemeente Waterland.
Daarnaast was de heer Van Altena betrokken bij de reguliere sportieve activiteiten van de IJsclub zoals clubwedstrijden, jeugdactiviteiten, fakkel-, wandel-  en toertochten met name op de Gouwzee, havendagen en visbakken waarbij met de opbrengst de clubkas werd aangevuld om de contributie laag te houden en zodoende het lidmaatschap laagdrempelig te houden. Ook werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de dijk naar Marken een openluchtfestival georganiseerd op het terrein van de ijsclub. Na zijn afscheid als bestuurslid bij de IJsclub Marken is de heer Van Altena tot op heden vrijwilliger en verleent hand-en-spandiensten in de breedste zin van het woord.
De heer van Altena is benoemd tot Lid van verdienste van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB en erelid van de IJsclub Marken.
Nadat de bouw van 33 appartementen op het woningbouwcomplex voor senioren “Voor Anker” op Marken eind 2011 werd opgeleverd, is in 2012 een nieuwe Stichting Bewonerscommissie Voor Anker opgericht met als doel in algemene zin de belangen van de bewoners te behartigen. De heer Van Altena is vanaf de oprichting tot heden voorzitter van het bestuur. Hij leidt alles in goede banen en organiseert activiteiten om de cohesie tussen de bewoners te bevorderen. Dit alles doet hij op een aimabele wijze.
 
Naast zijn betaalde baan als buschauffeur heeft de heer Van Altena de personeelsvereniging van touringcarondernemer Hellingman nieuw leven ingeblazen. Uiteraard werd hij verkozen tot voorzitter. Een personeelsvereniging voor chauffeurs met wisselende diensten was een welkome aanvulling op de onderlinge werkverhoudingen. Van 2004 tot 2016 was hij de stuwende kracht achter veel activiteiten, zoals onder andere sinterklaasfeestjes voor de kinderen en een nieuwjaarsreceptie voor de werknemers.
 
Sinds zijn pensionering in 2019 is de heer Van Altena chauffeur op de buurtbus bij de Vereniging Buurtbus Waterland. De vereniging was verheugd dat een ervaren buschauffeur bereid was in de poule mee te draaien met de overige chauffeurs voor minimaal 1 dagdeel per week of zoveel als nodig is. De vereniging doet zelden een vergeefs beroep op de heer Van Altena. De buurtbus is een aanvulling op de reguliere diensten van het openbaar vervoer. Op deze wijze kunnen inwoners van Waterland-Oost hun bestemming binnen de regio bereiken op die routes waar de grote vervoersmaatschappijen niet (kunnen) komen. 
 
Vanaf 2020 is de heer D. van Altena ook elke zondag inzetbaar als ‘kerkzitter’. In deze vrijwillige functie is hij gastheer in de Grote Kerk op Marken. Hij informeert de kerkgangers en geeft daarnaast informatie aan bezoekers die de Grote Kerk (voormalige Hervormde kerk) met een monumentenstatus komen bezichtigingen.

Agnes Boes-Kouwenoord
Mevrouw Boes is een bekend gezicht op Marken en al vele jaren een bevlogen vrijwilliger voor diverse organisaties.
 
Van 1994 tot 1999 was zij redactielid van Tennisclub Marken en verantwoordelijk voor de regie en inhoud van het clubblad. In deze functie onderhield zij contacten met sponsoren en was medeverantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van het clubblad. Tot op heden is zij nog als vrijwilliger verbonden aan de Tennisclub Marken en altijd bereid om ondersteuning te bieden bij het organiseren van evenementen en competities. Al haar werkzaamheden en de jarenlange onbetaalde inzet van Agnes zijn van zeer grote waarde voor de vereniging.
 
Vanaf 1996 is mevrouw Boes bestuurslid bij de Stichting Dorpshuis Het Trefpunt op Marken en vanaf 2005 is zij de voorzitter. Dit dorpshuis is het kloppend hart van het dorp. Vele verenigingen, stichtingen en ondernemers maken gebruik van de diverse ruimten en faciliteiten. Het dorpshuis is in 2006 verzelfstandigd. Zij schrijft toekomstvisies om het dorpshuis financieel gezond te houden en zorgt voor het aanvragen subsidies. Zij onderhoudt de contacten met de diverse gebruikers van het dorpshuis zoals verenigingen, kinderopvang, de schoonheidsspecialiste en fysiotherapeut, de sportschool en  bibliotheek. Ook voor de gemeente is zij het aanspreekpunt. Mevrouw Boes zet zich in om het dorpshuis toegankelijk te maken en houden voor elke bewoner van Marken.
 
Vanuit haar rol als voorzitter van het dorpshuis Het Trefpunt heeft zij deelgenomen aan diverse deelprojecten zoals in 2007 “50 jaar Dijk Marken”. Onder haar leiding werd dit grote evenement, om de realisering van de dijk tussen Marken en het vasteland te herdenken, een groot succes.
Op initiatief van mevrouw Boes werd vóór het Trefpunt een herdenkingsplaats ingericht om de oorlogsslachtoffers uit Marken en omgekomen vliegeniers, die neergestort zijn in het Markermeer, te herdenken. Zij is lid van een samenwerkingsverband tussen dorpshuis Het Trefpunt, de KNRM station Marken, Oranjevereniging Marken, basisschool De Rietlanden en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken om het monument mogelijk te maken. Het monument werd op Remembrance day, 11 november 2011, officieel geopend.
 
Ook was zij betrokken bij de werkgroep “Herdenking Watersnood 1916”. In samenwerking met de provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en de Stichting Eilandraad Marken werd op 16 januari 2016 de watersnoodramp van 1916 grootschalig herdacht met verschillende evenementen.
 
In 2001 was mevrouw Boes een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Stichting Eilandraad Marken. Deze stichting behartigt de belangen en wensen van de bewoners van Marken. Als jurist was zij verantwoordelijk voor het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Binnen het bestuur vervulde zij de functie van tweede secretaris.
Uit hoofde van haar rol vanuit de Eilandraad en als bestuurslid van de toenmalige beheer commissie ontstond door de enorme inzet en ambitieuze aanpak van mevrouw Boes, de verzelfstandiging van dorpshuis Het Trefpunt en de oprichting van een Wijksteunpunt op Marken. Haar juridische kennis bij onderzoek en het aanvragen van subsidiemogelijkheden en de juiste onderbouwing bij correspondentie met gemeentelijke en provinciale overheden, leverde een grote inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van het Bestuursconvenant Dorpsraden gemeente Waterland. Ondanks dat mevrouw Boes geen bestuurslid meer is van de Stichting Eilandraad Marken, geeft zij als vrijwilliger nog steeds advies op juridisch, financieel en maatschappelijk gebied.

Henri Willig (Katwoude)
Het bedrijf van Henri Willig produceert al sinds 1974 ambachtelijke kazen in eigen kaasmakerijen in Katwoude en Heerenveen. De variëteiten en smaken zijn van hoge kwaliteit en worden internationaal gewaardeerd. Bekende eigen merken zijn Henri Willig en Hooidammer.
Henri Willig groeide op in Katwoude. Zijn ouders dreven daar een melkveehouderij. De ondernemende boer speelde al snel met de gedachte om zelf kaas te maken. Hij volgde een cursus kaasmaken en raakte daar zo bedreven in, dat hij besloot op zijn eigen boerderij kazen te produceren. Zijn passie bleef niet onopgemerkt. De kaasboerderij, gelegen in het prachtige Waterlandse polderlandschap, werd al snel een attractie voor buitenlandse toeristen. Wat begon als nieuwe uitdaging voor Henri Willigs boerenbedrijf groeide uit tot een florerende kaasmakerij en topbestemming voor kaasliefhebbers. Henri Willig exporteert zijn bijzondere kazen naar meer dan 35 landen. Daarnaast ontvangt Henri Willig jaarlijks miljoenen bezoekers in zijn eigen winkels en kaasboerderijen.
Het bedrijf staat in de gemeente Waterland zeer goed aangeschreven. Niet alleen qua bedrijfsvoering, duurzame initiatieven en lokale betrokkenheid, maar zeker ook om de bereidheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Meerdere Waterlandse inwoners hebben via het bedrijf hun weg terug de maatschappij in gevonden.
 
De heer Willig is een pionier in de biologische zuivelproductie. Hij was al een vroege voorstander van de "moderne" methode van zuivelproductie gedurende een periode, waarin deze vorm van bedrijfsvoering niet populair was vanwege financiële en andere uitdagingen. De heer Willig voorziet met deze vorm van boerenbedrijf niet alleen in het belang van het welzijn van de dieren, maar vooral ook in het kritieke belang voor milieu en daarmee verbonden de gezondheid van de consument.
De heer Willig is een van de eerste boeren geweest om deze methode toe te passen in zijn eigen bedrijf. Daarnaast ondersteunde en adviseerde hij jonge boeren met een interesse in de biologische zuivelproductie. Tijdens een moeilijke periode voor biologische boeren en het dreigende faillissement van de melkfabriek sprong de heer Willig in voor het vermarkten van de melk met als doel om de melkprijs stabiel te houden. Hierdoor konden de biologische boeren hun werk voortzetten. Daarnaast steunde de heer Willig de boeren financieel, zodat de boeren niet zouden terugvallen naar de originele vorm van bedrijfsvoering. Vanaf 2002 tot op heden adviseert de heer Willig op vrijwillige basis de biologische boeren en stelt bovendien zijn kennis en ervaring ter beschikking.
 
De Zaanse Schans is een openluchtmuseum in de nabijheid van Zaandijk. Men vindt hier molens en houten huizen daterend uit de 18e en 19e eeuw en een boerderij daterend uit de 17e eeuw. Deze gebouwen werden uit de verschillende delen van het land getransporteerd naar de Zaanse Schans die één van de meest populaire attracties voor toeristen is uit binnen en buitenland. Men ontvangt hier jaarlijks meer dan 1,3 miljoen bezoekers.
Binnen de Stichting "De Zaanse Schans" is de heer Willig van 1995 tot 2005 voorzitter van de ondernemersvereniging geweest. Naast de gebruikelijke bestuursactiviteiten was de heer Willig ook zeer betrokken bij de relaties tussen bedrijfs- en werkgeversorganisaties. Gedurende zijn voorzitterschap was zijn visie vooral gericht op het belang van de samenwerking tussen de Stichting "De Zaanse Schans" en de Ondernemersvereniging "De Zaanse Schans". Een van de cruciale thema's was de toegankelijkheid van bezoekers tot de Zaanse Schans, inclusief de functies en financiering van het bezoekerscentrum. Het was van belang trouw te blijven aan de integriteit van het doel tot het behoud van het historisch erfgoed gedurende de tijden van uitbreiding. De heer Willig nam in De Zaanse Schans een authentieke boerderij uit de 17e eeuw - de Catharina Hoeve - over en hij ontwikkelde deze tot een succesvolle kaasboerderij. Onlangs bracht de heer Willig in het pand een "experience" met vrije toegang onder, waarbij zijn liefde en waardering voor dieren en het ambacht van kaasmaken ten volle worden tentoongesteld.
Tijdens de Nationale Hartweek  met het thema ‘hart voor vrouwen’ maakte het bedrijf Henri Willig vorige week nog speciale hartenkaasjes. De opbrengst leveren een bijdrage aan het goede doel. 
 
De heer Willig was gedurende de jaren dat hij lid was van de Rotary Purmerend Waterland (2000-2016) 3 jaar bestuurslid en 1 jaar voorzitter. Tijdens deze periode heeft hij diverse goede doelen ondersteund en geïnitieerd, waaronder de aanleg van een waterpijplijn in Kenia. Hij was gedurende de kerstdagen actief betrokken bij een project waarbij kerstpakketten werden gedistribueerd naar achtergestelde en kwetsbare inwoners van Purmerend. Bovendien zette hij zich in voor het Nazomer Avond Concert in de Grote Kerk in Monnickendam. De opbrengst van dit liefdadigheidsconcert was ten behoeve van "Klaver 6", een kleinschalige woonvorm voor zes meervoudig gehandicapte kinderen en het medisch kinderdagverblijf “De gelukkige Dolfijntjes" in Purmerend. Het bijzonder succesvolle concert was mogelijk gemaakt door het idee van de heer Willig om de Grote Kerk open te stellen voor dit soort activiteiten, maar zeker ook door zijn grote persoonlijke ondersteuning.
 
De Grote Kerk in Monnickendam bestaat al sinds ongeveer 1412, toen het eerste gedeelte van de kerk werd gebouwd. Door de jaren werd er bijgebouwd en de kerk vervulde vanaf het begin een belangrijke rol in de stad. Tijdens de jaren van restauratie van de Grote Kerk, was de protestantse kerkgemeente Monnickendam zich ten volle bewust van de veranderende maatschappij en wilde niet dat met de restauratie de kerk haar maatschappelijk verbindende functie zou verliezen. De heer Willig was van 2009 tot 2018 voorzitter en rentmeester van de protestantse kerkgemeente in Monnickendam. Met toewijding en passie zette hij zich in voor de restauratie van de Grote Kerk. Hij verloor niet het behoud van het Nederlands historisch erfgoed en tegelijkertijd de toekomstige nevenfunctie van een kerkelijke ruimte uit het oog. Tevens nam hij een leidende rol in de historische restauratie van de kerk, de vernieuwing van het dak en binnenwerken, het orgel, maar ook de moderne toevoeging, zoals toiletten en een keukenkiosk. De heer Remkes, toenmalig Commissaris van de Koningin, heropende de Grote Kerk officieel in 2011. Door de inzet en het doorzettingsvermogen van de heer Willig is de kerk nu ook open voor o.a. concerten, tentoonstellingen en andere sociale evenementen.
 
De VOWA (Vereniging Ondernemend Waterland) vertegenwoordigt 5 ondernemersverenigingen in de regio Waterland waarbij 3.500 bedrijven zijn aangesloten. Binnen de VOWA was de heer Willig  van 2010 tot 2015 de vertegenwoordiger voor de regio toerisme. Hij had een leidende rol in het organiseren van de Leisure Board, de samenwerking tussen overheden en bedrijven op het gebied van toerisme en recreatie in Noord-Holland Noord. Een belangrijk thema was de oprichting van Bureau Toerisme Laag Holland. De aangesloten gemeenten zijn Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan en landelijk Alkmaar. Ondanks de sterke uitbreiding van zijn eigen bedrijf gedurende dezelfde periode heeft de heer Willig talloze uren gegeven voor een partnerschap tussen de provincie en de aangesloten gemeenten om een gezamenlijk toerismebureau te realiseren met een gemeenschappelijke marketingbegroting. Zijn gedachte dat de samenwerking de (markt)positie van regionale toeristische en recreatieve sector in Noord-Holland Noord als geheel zou versterken, heeft zich inmiddels bewezen.
 
Op initiatief van de heer Willig zijn twee van de in zijn bezit zijnde monumentale panden in Edam op verantwoorde wijze gerestaureerd en getransformeerd tot een kaasmuseum. Bezoekers kunnen een ware kaasbeleving ondergaan met “The Story of Edam Cheese", een ode aan de Edammer kaas die door Henri Willig een nieuw elan heeft gekregen in binnen en buitenland. In een samenhangend verhaal wordt het verhaal van dit wereldberoemde kaasje verteld en verbeeld. Een eerbetoon aan dit belangrijke stuk Edammer erfgoed. Het museum is een geweldige aanwinst en een cadeau van de heer Willig voor de stad. Het museum is in 2020 geopend door burgemeester Sievers van de gemeente Edam-Volendam.

Dirk Jan van Geemen (Monnickendam)
In 2003 begon de heer Van Geemen zijn vrijwilligerswerk bij de KNRM station Marken. Hij doet zijn werk met veel passie en bevlogenheid. Al 18 jaar is hij 24/7 beschikbaar voor de KNRM. Hij begon als opstapper. De belangrijkste taken hiervan zijn: zorgdragen voor het op peil houden van kennis en oefenvaardigheid en meehelpen aan het onderhoud van het materieel. Ook zijn de opstappers op de hoogte van de werking van de systemen aan boord van de reddingsboot. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de reddingsboot, bemanning en passagiers.
Vanaf 2010  is de heer Van Geemen lid van de Plaatselijke Commissie als Coördinator Opleiden en Oefenen. Hij onderhoudt het contact met de schippers en bemanning inzake de SAR-activiteiten (Search and Rescue is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen). In deze functie organiseert hij algemene oefenavonden en zorgt hij dat er ook regelmatig multidisciplinaire en specialistische oefeningen worden gehouden met andere hulporganisaties. De vrijwilligers van station Marken oefenen ook op ijsreddingen. De heer Van Geemen is verantwoordelijk voor het op een hoog niveau houden van kennis en geoefendheid. Hij maakt deel uit van het traumabegeleidingsteam en coördineert de nazorg voor de bemanningsleden.
De heer Van Geemen is sinds 2006 verantwoordelijk voor de contacten met het Waterschap, Rijkswaterstaat, Brandweer en de Alliantie Markermeerdijken met de intentie om samen de veiligheid van de bemanningsleden, recreanten en werknemers bij de diverse (hulp)organisaties te bewaken. Tevens staat het begrip kweken voor elkaars inspanningen hoog op de agenda. 
 
Sinds 2006 is de heer Van Geemen namens de KNRM station Marken ook contactpersoon voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW). Als coördinator Opleidingen en Oefenen organiseert hij gezamenlijke oefeningen met de brandweer Marken. Hij begeleidt ook de VRZW bij ijsreddingsacties. Tevens is hij betrokken bij de gezamenlijke oefeningen voor brandbestrijding op het Markermeer.
Ook is hij sinds 2006 het eerste aanspreekpunt voor de Ambulance Amsterdam. Op zijn initiatief organiseerde hij de gezamenlijke oefeningen en investeerde in de samenwerking tussen beide partijen. Deze oefeningen zorgden ervoor dat de bemanning van de KNRM en ambulancepersoneel hun oefendoelen haalden, het had een gunstige uitwerking op de samenwerking en kweekte begrip voor elkaars inspanningen. Tevens stelde hij kosteloos materiaal en groot vervoer ter beschikking vanuit zijn privébezit.
Tenslotte assisteert de heer Van Geemen bij PR-activiteiten en fondsenwerving voor de KNRM. Hij is nauw betrokken bij het onderhoud van het bootshuis op Marken en de boten. Met zijn technische en nautische kennis had hij een belangrijke inbreng bij discussies bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie reddingsboten. Zijn bevlogenheid komt tot uiting als hij presentaties houdt over de KNRM aan uiteenlopende groepen geïnteresseerden.
 
De heer Van Geemen is al meer dan 20 jaar (sinds 2000) actief als vrijwilliger bij onder andere de Marker Evenementen Stichting en het Sinterklaas Comité Monnickendam. Tijdens de jaarlijkse Marker havenfeesten ondersteunt de heer Van Geemen logistiek en stelt hij belangeloos materiaal beschikbaar. Ook stelt hij zijn boot ter beschikking bij de sintintochten op Marken en in Monnickendam en zorgt hij er als kapitein voor dat de sint en zijn pieten veilig en wel aan wal komen. Hij coördineert de boot en havenactiviteiten tijdens de intochten. Dit doet hij eveneens bij de uittocht van de sint op 6 december in Monnickendam. De heer Van Geemen heeft veel oog voor de veiligheid tijdens dit kinderfeest waarvoor vele kinderen met hun ouders uit de hele regio naar de haven in Monnickendam komen.
 
Vanaf 2003 zet de heer Van Geemen zich belangeloos in voor de Rotary Club Monnickendam. Hij is medeverantwoordelijk voor het succesvolle verloop van projecten voor de gemeenschap. Zijn kracht ligt in het enthousiasmeren bij de realisatie van projecten. Van 2005-2015 zette hij zich in voor de Boekenmarkt aan de haven in Monnickendam. Vanaf 2016 zet hij zich in voor het jaarlijkse project “Sterren Stralen” van de Rotary Club Monnickendam. Hiervoor worden papieren sterren verkocht met wensen voor kinderen. Deze worden in de kerstboom gehangen aan de haven in Monnickendam. De opbrengst hiervan is beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld de speeltuin in Monnickendam, de plaatselijke omroep, Stichting Vaarwens en een EHBO-cursus op basisscholen voor de groepen 7 en 8. Ook konden in 2020 tien nieuwe rolstoelen worden geschonken aan het Verzorgingshuis Swaensborch in Monnickendam. De heer Van Geemen was in 2009 initiator voor een integratieproject van statushouders in Monnickendam door hen mee te nemen op een vaartocht over het Markermeer. Het inzicht in de verschillende culturen werkte wederzijds. De heer Van Geemen is een gewaardeerd en actief lid en draagt al jaren bij aan de projecten voor de gemeenschap.
 
De heer Van Geemen zette zich vanaf het begin in 2007 via de Stichting Promotie Waterland (SPW) in voor de promotie van de regio Waterland en de evenementen ter bevordering van de bekendheid van het gebied. Hij initieerde een evenementenkalender voor allerlei festiviteiten. Door deze onder de aandacht van de ondernemers te brengen, werden zij ook hierbij betrokken, bijvoorbeeld voor sponsoring. Hij was betrokken bij de besprekingen rondom de huisvesting van het informatiepunt van de SPW met de toenmalige Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam. De heer Van Geemen was nadrukkelijk aanwezig bij de verbouwing van het pand op een markante plek in Monnickendam. Ook was hij betrokken bij de fondsenwerving om het oude pand te restaureren. Inmiddels is dit een VVV-punt geworden waar veel toeristen kunnen worden voorgelicht over de mogelijkheden voor verblijf en activiteiten in Monnickendam en haar omgeving.
 
Laag Holland is een uniek stukje echt Holland boven het Noordzeekanaal met haar rustieke dorpjes met pittoreske straatjes in weidse velden of verscholen achter de dijken. Omgeven door eindeloos veel groen, molens en water. Doelstelling is om toeristen uit binnen- en buitenland te laten genieten en ervaren wat dit deel van Nederland kan bieden. De heer Van Geemen was van 2013 tot 2018  lid van de Raad van Toezicht waarvan de laatste twee jaar voorzitter. Hij kon zijn ervaringen als ondernemer, als inwoner van de regio en als zeer betrokken persoon uitstekend vertalen naar de doelstellingen van Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH). Hij fungeerde als bruggenbouwer tussen de lokale Stichting Promotie Waterland (SPW) en het regionale BTLH.
 
De Stichting Vaarwens, waarvan de oprichters in 2019 koninklijk zijn onderscheiden, maakt individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Inmiddels hebben vele honderden ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen ervaren hoe het is om er nog één keer een dag uit te zijn in een geweldige omgeving en ambiance. De heer Van Geemen is sinds 2019 als vrijwilliger betrokken en geeft technische en nautische ondersteuning. In 2020 heeft hij het vaarwensschip een jaar lang op eigen kosten van diesel voorzien. Hij is nauw betrokken bij de intocht van het nieuwe schip en voert de gesprekken met de voorzitter van de stichting en de werf.

Anja Walter-Spil (Ilpendam)
(uitgereikt op zondag 3 juli 2022)
(In het persbericht staat leeftijd 50 jaar, maar dat is niet juist, Anja is 40 jaar)
Mevrouw Walter zet zich als vrijwilliger al jarenlang vol passie in voor verschillende organisaties en verenigingen in Ilpendam.
 
Vanaf 2000 tot heden is mevrouw Walter voorzitter van de EHBO vereniging Ilpendam. Naast haar bestuurstaken geeft zij les aan de cursisten en tijdens de coronacrisis heeft zij hiervoor een online variant ontwikkeld zodat de lessen door konden blijven gaan. De EHBO leden ondersteunen de verschillende sportactiviteiten in het dorp, zoals de Avondvierdaagse, voetbaltoernooien, schaatswedstrijden en de Ronde van Ilpendam. Mevrouw Walter wordt hier geprezen om – naast haar vakkennis –haar empathisch vermogen. Tevens is op haar voorspraak een sponsoractie gestart om de aanschaf van een nieuwe reanimatiepop te bekosten voor de vereniging.
 
Sinds 2000 is mevrouw Walter ook bestuurslid van de Stichting Buurt- en Clubhuiswerk in Ilpendam. Deze Stichting organiseert activiteiten zoals cursussen en workshops voor volwassen en jongeren in het Dorpshuis in Ilpendam. Naast haar betrokkenheid bij dit aanbod en haar bestuurstaken, ligt haar hart bij de Sport- en Spelweek voor de jeugd. In de zomervakantie worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals sportclinics, een waterspektakel en een tentennacht met speurtocht. Mevrouw Walter zorgt voor de verdeling van de taken, leidt de vergaderingen hieromtrent en regelt de inzet van vrijwilligers. Zij coördineert ook de collecte van Jantje Beton, waarvan de helft van de opbrengst mag worden gebruikt voor deze Sport- en Spelweek.
 
Mevrouw Walter heeft een gezonde levenswijze hoog in het vaandel staan. Hierbij hoort ook bewegen. Vanaf 2004 geeft zij op vrijwillige basis les aan de recreanten en selectieleden van de Gymvereniging Ilpenstein in Ilpendam. Vanuit haar achtergrond als fysiotherapeute en wedstrijdturnster stimuleert zij de gymnasten bij de uitoefening van hun sport. Ook is zij altijd bereid bij te springen bij de gymnastiekvereniging, die zonder vrijwilligers bijna geen bestaansrecht heeft.
 
Deze gezonde levenswijze uit zich ook in de deelname van mevrouw Walter aan de Wandelclub Ilpendam. Deze wandelclub is opgericht om ouderen op een toegankelijke wijze in beweging te krijgen. Mevrouw Walter stimuleert haar dorpsgenoten en loopt zelf als begeleider wekelijks mee vanuit haar professionele achtergrond.
 
Vanaf 2005 is mevrouw Walter bestuurslid/secretaris van de Ilpendamse Fanfare. Ze is het aanspreekpunt voor de vereniging. Ze regelt ook de inzet van de fanfare bij de Sinterklaasintocht en optredens voor de kerk en het bejaardenhuis. In de coronatijd was zij de spil tussen de vereniging en haar leden die lange tijd niet bij elkaar konden komen.
 
In 2010 is de Stichting Ronde van Ilpendam ontstaan, een jaarlijks terugkerend sportevenement voor alle doelgroepen. Naast wandelen, fietsen en hardlopen wordt ook voor het goede doel gecollecteerd. Zoals eerder vermeld wordt de opbrengst verdeeld tussen de dorpse activiteiten en het goede doel. Mevrouw Walter was één van de initiatiefnemers van dit evenement. Vanzelfsprekend nam zij plaats in het bestuur. Zij coördineert de vrijwilligers en regelt de benodigde attributen voor dit grote evenement. Ook is zij verantwoordelijk voor de communicatie, flyers, lunchpakketten en natuurlijk voor de pinkassa en de uiteindelijke opbrengsten.
 
Mevrouw Walter geeft als lectrice bijbellezingen tijdens de wekelijkse zondagsdienst van de Parochie St. Franciscus, Sint Sebastianuskerk. Daar waar nodig assisteert zij de voorganger in de kerk. Tevens leidt zij de kindernevendiensten. In een aparte ruimte naast de kerk kunnen kinderen op speelse wijze kennismaken met verhalen uit de Bijbel. Voor de viering van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw in 2020  heeft zij zich actief ingezet voor de viering, met name voor de kinderactiviteiten. Daarnaast is zij actief bij het geven van kindercatechese en bereidt zij de kinderen van groep 8 voor op het Heilig Vormsel. De kinderen uit groep vier bereidt zij voor op hun eerste Heilige Communie. Zij doet dit op een voor kinderen begrijpelijke wijze. Zij was één van de organisatoren van de jaarlijkse vakantiebijbelweek voor de dorpen Ilpendam en Watergang. Mevrouw Walter geeft de jeugdige parochianen vanuit het geloof en de bijbel inspiratie mee.
 
Omdat mevrouw Walter-Spil op het moment van de Lintjesregen op vakantie is, ontvangt zij haar decoratie op een later moment.

 Persbericht Koninklijke onderscheidingen gemeente Waterland  
             
 Alle foto's van de Lintjesregen 2022 in de gemeente Waterland 

Bron: PepProductions, dinsdag 26 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina