naar Marker Nieuws indexpagina
CDA Waterland presenteert acht speerpunten voor Marken 2022-2026
#GR2022
Voor de bestuursperiode 2022-2026 heeft het CDA Waterland acht speerpunten voor Marken vastgesteld. Deze acht punten vormen de kern van de inzet van de vertegenwoordigers van het CDA Waterland voor Marken.
  1. Woningbouw sportcomplex Marken. Op initiatief van het CDA Waterland is het plan voor de realisatie van 100 woningen op twee nieuwe werven in gang gezet. Wij willen als CDA Waterland dat na de vaststelling van het bestemmingsplan alles op alles gezet blijft worden op een snelle realisatie. Voor de leefbaarheid, het behoud van voorzieningen en het tegengaan van de vergrijzing is woningbouw op Marken dringend noodzakelijk.
  2. Woningbouw Westerstraat. Het CDA Waterland wil realisatie van de bouw van woningen voor Marker jongeren in de Westerstraat op Marken, mits hiervoor voldoende draagvlak is.
  3. Toekomst jongerenwoningen Hoogkamplaan. Het CDA Waterland wil op deze locatie de realisatie van woningbouw, waarin plaats is voor Marker jongeren, in combinatie met woningen voor andere doelgroepen en maatschappelijke voorzieningen.
  4. Mee koppelen met de versterking van de Omringdijk. Het CDA Waterland zet in op benutten van kansen om gekoppeld aan de dijkversterking van de Omringdijk Marken de aanleg of verbetering van bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen tot stand te brengen.
  5. Het CDA Waterland wil dat de gemeente de door de stichting Eilandraad uitgebrachte Toekomstvisie Marken 2021-2025 meeneemt in het beleid voor Marken.
  6. Het CDA Waterland ondersteunt het Zorgplan Marken van de Eilandraad en zal soortgelijke plannen in andere kernen ook ondersteunen.
  7. Onderhoud openbare ruimte. Het CDA Waterland maakt zich ook op Marken sterk voor een goed en adequaat onderhoud van het openbaar groen en de openbare buitenruimte. Wij vinden dat het beleid en de uitvoering dringend moeten worden aangepast en zijn bereid hier budget voor vrij te maken.
  8. Overlast toerisme. In samenwerking met de stichting Eilandraad is een convenant gesloten met verschillende marktpartijen om overlast van groepen toeristen tegen te gaan. Het CDA Waterland heeft de aanzet hiervoor gegeven.
#GR2022

Bron: CDA Waterland, maandag 14 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina