naar Marker Nieuws indexpagina
Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023
 
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken vandaag in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.
 
Minister De Jonge: ‘We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen, het beheren van de natuur en economische bedrijvigheid. Om de schaarse ruimte goed in te richten, is er meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Maar moet wel zorgvuldig worden ingevoerd om te voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom moet er in de praktijk voldoende ruimte en tijd zijn om te oefenen met het nieuwe digitale systeem. Door de datum van 1 januari 2023 te hanteren kan de wet verantwoord worden ingevoerd en is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.’
 
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren. 
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.
 
Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk wordt ingevoerd. De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving samen. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor dat wat je ziet, voelt en ruikt. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. Ook biedt de wet gemeenten meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen.
 
De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op de stellen over de toekomst van de gemeente. Deze visie wordt verder uitgewerkt in programma’s, verordeningen en een omgevingsplan.
 
Eén wet, één loket, één procedure
Wilt u een schuur bouwen? Van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan gemeenten om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlak bij de initiatiefnemer. Wanneer u een idee heeft, zoekt u dus zelf draagvlak daarvoor bij de omgeving.
 
Wat merkt u hiervan?
  Na invoering zijn de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt;
  Er is straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening. De procedure voor vergunningverlening gaat van 26 naar 8 weken;
  Er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven uit de samenleving;
  Als initiatiefnemer zoekt u zelf draagvlak voor uw idee in de omgeving.
 

Bron: Rijksoverheid, donderdag 24 februari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina