naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

#GR2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
 
Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen onder andere het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten zoals onderwijs, nieuwbouw of belastingen.
 
Belangrijk dus dat u stemt!
 
Kandidaatstelling Gemeenteraad
Op maandag 31 januari 2022 heeft de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaats gevonden. Op die dag kon op het gemeentehuis aan het adres Pierebaan 3 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:
  De lijsten van kandidaten (model H 1)
  De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar;
  De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2);
  De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4);
 
Bekendmakingen vergadering Centraal Stembureau
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat het centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:
 
  De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
 
Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.
Deze zitting zal digitaal te volgen zijn. Als u deze zitting digitaal wilt bij wonen kunt u zich aanmelden via
verkiezingen.waterland@waterland.nl
 
Geen nieuwe registraties van een Politieke partij in Waterland
Maandag 20 december 2021 was de laatste dag om een politieke partij te registreren bij het Centraal stembureau in Waterland. 
Hier is geen gebruik van gemaakt. 
 
Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 definitief
De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (verder: Twv) wordt definitief verlengd tot 1 juli 2022. Dat betekent dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 onder het bereik van de Twv zullen vallen. 
Gevolgen verlenging Twv op hoofdlijnen 
In grote lijnen houdt de verlenging van de wet het volgende in: 
 
Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart
Op deze dagen zijn in de gemeente Waterland de volgende twee locaties beschikbaar om uw stem uit te brengen:

  Sporthal ’t Spil ’t Spil 22 1141 SE Monnickendam 
  Gymzaal de Havenrakkers Nieuwland 32 1151 BR Broek in Waterland
 
Op 16 maart zullen alle stembureaus open zijn vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur. Aansluitend zal de telling van de stemmen plaats vinden.
Een lijst met stembureaus wordt binnenkort bekend gemaakt.
 
Aanpassingen van een aantal belangrijke data in het verkiezingsproces
  Het aanvragen van een vervangende stempas of schriftelijke volmacht is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur;
  De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau vindt plaats op maandag 21 maart om 10 uur; 
  Het aftreden van de zittende raadsleden vindt plaats op dinsdag 29 maart;
  De eerste samenkomst van de nieuwe raad vindt plaats op woensdag 30 maart;
 
Iemand machtigen voor de verkiezingen van 16 maart 2022
 
Wie kunt u machtigen?
U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:
Kiesgerechtigd zijn, de gemachtigde moet voor deze verkiezing woonachtig zijn in Waterland en zal uw stem gelijktijdig moeten uitbrengen met zijn of haar eigen stem.
 
Hoe werkt het?
Om een schriftelijke volmacht te verlenen, moeten u en degene die voor u gaat stemmen een formulier invullen.
Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan bij uw gemeente. U kunt het formulier ook downloaden.
U vult het formulier in en stuurt het terug naar de gemeente. Volgt u hiervoor goed de procedure op het formulier.
Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Hiermee kan hij of zij voor u stemmen.
De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.
De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
 
  zijn of haar eigen stempas;
  zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
  het volmachtbewijs;
 
De schriftelijke volmacht
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan u een andere kiezer machtigen om voor u een stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht. De gemachtigde kan niet meer dan twee volmacht stemmen aannemen.

U kunt hiervoor het formulier invullen en inleveren aan de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier ook opsturen naar Gemeente Waterland ter attentie van 'Team verkiezingen', Postbus 1000, 1140 BA  Monnickendam.
 
Onderhandse volmacht
U kunt ook gebruik maken van een onderhandse volmacht. U gebruikt dan de achterkant van de door u te ontvangen stempas. Deze vult u volledig in.
De gemachtigde dient in dit geval wel (een kopie van) uw legitimatie te overleggen in het stembureau. Hier geldt dat een gemachtigde niet meer dan twee volmachten aan kan nemen en de gemachtigde mag dit alleen doen als hij of zij in dezelfde gemeente als u woont.

Bent u in het buitenland tijdens verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht via het mailadres verkiezingen@waterland.nl

#GR2022

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 1 februari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina