naar Marker Nieuws indexpagina
Regionale Energie Strategie
De afgelopen weken was er veel te lezen en te horen over de Regionale Energie Strategie (RES) en de aangewezen zoekgebieden voor windmolens zoals bij de Nes. Graag willen wij daar middels dit bericht een toelichting op geven.
 
Regionale Energie Strategie
Vanuit het Nationale Klimaatakkoord werkt gemeente Waterland sinds 2019 samen met de Energieregio Noord-Holland Zuid aan een Regionale Energiestrategie (verder RES). Het doel is om te onderzoeken hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en hoe eventuele restwarmte regionaal kan worden verdeeld.
 
Na verschillende bijeenkomsten met inwoners, betrokkenen en partijen als Liander is een aantal zoekgebieden benoemd voor duurzame energieopwekking, zon en wind. Met de term ‘zoekgebied’ wordt aangegeven op welke locaties eventueel aan energieopwekking door zon en wind wordt gedacht en daarmee ook welke plaatsen hiervoor niet in beeld zijn.
 
De zoekgebieden zijn opgenomen in de concept-RES 1.0. In Waterland gaat het daarbij om de zoekgebieden de Bukdijk (zonne-energie) en, aansluitend op het Coalitieakkoord 2018-2022, de Nes (windenergie). Bovenstaande gebieden zullen in de definitieve RES 1.0 nog steeds zoeklocaties zijn. Met het vaststellen van de RES 1.0 is er nog geen besluit genomen over de daadwerkelijke realisatie van plannen binnen deze zoekgebieden.
 
De Nes
Het college heeft kennis genomen van het initiatief voor uitbreiding van windenergie bij de Nes en net als u van berichten in de media, de communicatie van de initiatiefnemer en de zorgen hierover van omwonenden en (natuur)organisaties. Voor uitbreiding van windenergie bij de Nes dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Op dit moment is er nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. De initiatiefnemer heeft wel kenbaar gemaakt met de gemeente in gesprek te willen over een voorlopige standpuntbepaling over de haalbaarheid van het plan (het zogenoemde vooroverleg).
 
Bij zowel het vooroverleg als bij een formele aanvraag wordt door de gemeente onderzocht of de inwoners voldoende betrokken zijn en of er voldoende rekening  wordt gehouden met alle belangen, effecten op de leefomgeving, flora & fauna, landschap en milieu. Ook na een vooroverleg, zal er bij een formele aanvraag aanvullend nog uitgebreid gelegenheid voor inwoners zijn om hun mening te geven. Daarnaast gelden er uiteraard nog de wettelijke voorgeschreven inspraak- en rechtsmiddelen. Het besluit op een formele aanvraag is uiteindelijk aan de gemeenteraad.
'Nationaal Programma Regionale Energiestrategie' 'Energieregio Noord-Holland Zuid'

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 4 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina