naar Marker Nieuws indexpagina
Vervanging brug nabij Flevostraat naar omringdijk
Van maandag 18 januari 2021 tot en met vrijdag 12 februari 2021
 
Uit onderzoek is gebleken dat de houten brug in de Minnebuurt, ter hoogte van de Flevostraat/IJsselmeerweg op Marken, aan vervanging toe is. In 2018 is de brug al afgewaardeerd naar alleen een fiets- en voetgangersoversteek. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat SPIE/Van Doorn deze brug vervangen voor een identieke houten brug.
 
Wat gaat er gebeuren?
De onderdelen van de bestaande brug worden gedemonteerd, afgevoerd en zoveel mogelijk elders hergebruikt. De grond achter de landhoofden zal worden ontgraven en in depot opgeslagen. Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond worden op de zelfde locatie de nieuwe houtenpalen inclusief damwand met gording geplaatst. Vervolgens zal het elders in prefab gefabriceerde brugdek in zijn geheel op de palen worden geplaatst. Als de constructie op de juiste positie is gebracht, worden vervolgens de gordingen onder en de leuning op de brug gemonteerd. Hierna volgt het aanvullen van de beide landhoofden met de vrijgekomen grond vanuit het depot. Als laatste zal het straatwerk teruggeplaatst worden en de bermen afgewerkt en ingezaaid.

Planning
De werkzaamheden starten maandag 18 januari 2021 en duren tot en met vrijdag 12 februari 2021 Er zal gewerkt worden tussen 07.00-16.00 uur.
 
Wat betekenen deze werkzaamheden voor de omgeving?
Tijdens de werkzaamheden kunt u enige geluidshinder ondervinden. Daarnaast zijn er transportbewegingen voor het af- en aanvoeren van materiaal en materieel. Wij proberen deze hinder voor u zo veel mogelijk te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de uitvoering gebruik maken van de tijdelijk naastgelegen overgang.

Verkeershinder
De doorgang ter hoogte van de werkzaamheden op de IJsselmeerweg kan in verband met de uitvoering mogelijk enige tijd gestremd zijn tijdens het laden c.q. lossen van materiaal/materieel. Wij vragen u hiervoor uw begrip.

Tot slot
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. U ontvangt in dat geval van ons een nader bericht.

Onderstaand de bewonersbrief die bezorgd wordt op IJsselmeerweg 6 t/m 24 en Flevostraat 1 t/m 11 en 2 t/m 18.
 
 
Van Doorn Geldermalsen B.V.
 
 Bewonersbrief in pdf 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 7 januari 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina