naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe omgevingsverordening provincie Noord-Holland
moet woningbouw en energietransitie mogelijk maken en landschap beschermen
 
Nieuwe omgevingsverordening moet woningbouw en energietransitie mogelijk maken en landschap beschermen
Gedeputeerde Staten hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw en windenergie mogelijk maken en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.
 
Als Provinciale Staten op maandag 5 oktober de Omgevingsverordening NH2020 vaststellen, gaat de nieuwe verordening in op zondag 1 november 2020.
 
Overzichtelijke regels
In de nieuwe omgevingsverordening zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden.
 
Provincie in ontwikkeling
De provincie wil ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet in op het beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. We zoeken naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals omschreven in de visie voor de ontwikkeling van Noord-Holland; de Omgevingsvisie NH2050.
 
Beschermen Bijzonder Provinciaal Landschap
In de nieuwe verordening zijn 3 beschermingsregimes waarmee het landelijk gebied beschermd wordt: Unesco werelderfgoed, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het nieuwe beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Het Bijzonder provinciaal landschap (BPL) beschermt de meest waardevolle onderdelen van het Noord-Hollandse landschap op basis van ecologische, cultuurhistorische, aardkundige of landschappelijke kwaliteiten. In het BPL zijn de kernkwaliteiten van de landschappen (bijvoorbeeld weidevogelleefgebieden of open strandvlaktes) vastgelegd. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.
 
Risico’s van klimaatverandering
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voortaan rekening worden gehouden met de risico’s van klimaatverandering. Het gaat dan om wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risico’s te voorkomen in kaart brengen.
 
Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingsverordening NH2020 worden 21 nu geldende provinciale verordeningen samengevoegd tot 1 verordening. De provincie loopt hiermee vooruit op de Omgevingswet, omdat de provincie wil toetsen of de nieuwe regels werken. De provincie werkt ondertussen ook verder aan de Omgevingsverordening NH2022 die ingaat zodra de Omgevingswet wordt aangenomen. Hierin worden eventuele aanpassingen op de Omgevingsverordening NH2020 meegenomen.
 
Wijzigingen per regio/stad
 
Noord-Holland Noord: kleinschalige woningbouw mogelijk in landelijk gebied
Provincie Noord-Holland wil dat er meer ruimte komt voor woningbouw in Noord-Holland Noord. De nieuwe omgevingsverordening regelt dat in landelijk gebied woningbouwprojecten van minder dan 12 woningen gebouwd kunnen worden aan de rand van kernen en dorpslinten. Grootschalige woningbouw (meer dan 11 woningen) was onder voorwaarden altijd al mogelijk in landelijk gebied. De plannen moeten wel worden opgenomen in een woonakkoord, gemeenten moeten aantonen waarom woningbouw op die locatie nodig is en het landschappelijk goed inpassen.
 
Metropoolregio Amsterdam (MRA): meer ruimte voor energie
Om de energietransitie te versnellen is het in de MRA straks mogelijk om nieuwe windturbines te bouwen. De regels zijn versoepeld, waardoor het mogelijk is om 3 windturbines op een rij te bouwen, waar dit voorheen minimaal 6 windturbines waren. Dit maakt het makkelijker om voor bepaalde plekken plannen te maken. Voor de bouw van een nieuwe turbine hoeven er niet langer twee verouderde turbines weggehaald te worden. Daarnaast kunnen gemeenten Gedeputeerde Staten verzoeken om gebieden aan te wijzen waar windturbines mogen komen. Gemeenten in de MRA kunnen hiermee vooruit lopen op de Regionale Energiestrategie (RES) en uitvoering geven aan de ambities. Ook is straks in heel Noord-Holland onder voorwaarden een turbine van maximaal 15 meter in landelijk gebied toegestaan.
 
Schagen, Castricum en Uitgeest: verkenning ontwikkelingen
Rondom Schagen, Castricum en Uitgeest liggen beschermingsregimes (NNN en BPL). Omdat dit goed bereikbare OV-knooppunten zijn met een groeiende woningbouwbehoefte, kan het zijn dat woningbouw in deze beschermde landschappen noodzakelijk blijkt. De provincie is met de betrokken gemeenten een verkenningstraject gestart om te onderzoeken welke ontwikkelingen nodig zijn en hoe deze mogelijk gemaakt kunnen worden.
 
Oostelijke Vechtplassen: verkenning ontwikkelingen
Ook de Oostelijke Vechtplassen zijn een Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft de provincie met betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers de ambitie uitgesproken om de komende 10 jaar te werken aan een kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving. Daarom start de provincie met de betrokken gemeenten een verkenningstraject om te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt.
 
 
Projectpagina 'Omgevingsverordening'
 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 3 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina