naar Marker Nieuws indexpagina
College van Waterland spreekt voorkeur uit voor bestuurlijke fusie
College legt twee varianten voor betreffende besluit over bestuurlijke toekomst
Persconferentie werd gegeven in de collegekamer in het het gemeentehuis in Monnickendam
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft in haar vergadering van dinsdag 1 oktober 2019 een concept-standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Aan de gemeenteraad wordt een keuze uit twee varianten voorgelegd.
 
Dat zijn:
•    1) een besluit tot een bestuurlijke fusie met de gemeente Edam-Volendam & gemeente Landsmeer per 1 januari 2023.
•    2) zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro.

Het college geeft daarbij een duidelijke voorkeur aan voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam & Landsmeer.
 
Toelichting voorstel twee varianten
Wethouder Ton van Nieuwkerk licht het concept-standpunt toe. “Het proces dat gevoerd is, moest een daadwerkelijke oplossing bieden voor de versteviging van de bestuurskracht van gemeente Waterland. Bij de bepaling van de keuze van het college zijn twee uitgangspunten leidend geweest. Dat zijn: voldoende draagvlak bij zowel de inwoners als de raad en de uitvoerbaarheid van de keuze.
 
Uit het proces zijn zeven varianten gekomen waaruit een keuze gemaakt moet worden. Uit de consultering van inwoners en ondernemers is ons gebleken dat er een divers beeld is over deze varianten. Ook een informeel rondje langs de fracties leverde dit beeld op. Gezien de diversiteit maakt dit besluitvorming in de raad erg complex en is het ons duidelijk geworden dat het voorleggen van één variant geen recht doet aan de diversiteit. Het college kiest er daarom voor de gemeenteraad twee varianten voor te leggen waarbij wij onze voorkeur uitspreken voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam & Landsmeer per 1 januari 2023.
 
Hoofdkeuze maakt gemeenteraad
De hoofdkeuze (fusie of zelfstandigheid) laat het college aan de gemeenteraad. De argumenten en consequenties van de twee varianten zijn door ons uitgewerkt om de discussie in de gemeenteraad “behapbaar” te maken. Dat past ook in het kader van het dualisme en zorgt ervoor dat in de gemeenteraad een gericht debat kan plaatsvinden. Mocht de raad echter niet kiezen voor onze fusievariant, dan achten wij de uitvoering van de variant zelfstandig blijven met de daarbij behorende voorwaarde, ook uitvoerbaar”.
De gemeenteraad bespreekt het college-voorstel voor het eerst in zijn vergadering van donderdag 12 december 2019.
 
Persconferentie vrijdag 4 oktober 2019
Tijdens de persconferentie van wethouder Ton van Nieuwkerk was niet alleen de pers aanwezig (Noordhollands Dagblad, Marker Nieuws, NH en Omroep PIM), maar ook enkele raadsleden. De aanwezige raadsleden mochten (nog) geen vragen stellen. Dat mogen ze pas in een later stadium.
 
De twee keuzes zijn gebaseerd op draagvlak en uitvoerbaarheid. De extra 1 miljoen euro, bij keuze 2, bestaat globaal voor een groot deel uit extra personeel (± € 500.000) en ICT. Waar die extra 1 miljoen vandaag moet komen, moet nog worden onderzocht.
 
Het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders was niet unaniem. CDA wethouder Jelle Kaars ging niet akkoord met optie 1. (De heer Kaars werkt bij de gemeente Edam-Volendam, red.)
 
Opsplitsing gemeente
Het opsplitsen van de gemeente Waterland was ook geen optie voor het college. Deze variant is in Nederland overigens maar twee keer gebeurd. De gemeente Haren en de gemeente Boarnsterhim zijn ooit opgesplitst.
 
Er was weinig belangstelling bij de de zeven bijeenkomsten in de kernen. Om die reden was de conclusie van de bijeenkomsten niet zwaarwegend bij de keuze van het college.
 
Er werden door de aanwezige pers ook 'Als/dan' vragen gesteld, maar daar waagde de wethouder zich niet aan. "Dat vertroebelt alleen maar de hoofdvraag", aldus de wethouder.
 
 Rapportage Fase III, proces Bestuurlijke Toekomst Waterland - september 2019 
(Periode april t/m juni 2019)
 
 Conceptstandpunt college bestuurlijke toekomst gemeente Waterland 
 
Agenda Bestuurlijke Toekomst gemeente Waterland
maandag 14 oktober 2019: Terugkoppelbijeenkomst in 'Mirror Paviljoen'
donderdag 12 december 2019: Bespreking in gemeenteraadsvergadering

Bron: Gemeente Waterland / PepProductions, vrijdag 4 oktober 2019

naar Marker Nieuws indexpagina