naar Marker Nieuws indexpagina
Ontwerp nieuwe dijk Marken is maatwerk
 
In het project Dijkversterking Marken worden de West- en Zuidkade van de nieuwe dijk naar buiten toe verplaatst en versterkt voor een periode van minimaal 50 jaar. In die periode mag de dijk maximaal 30 cm inklinken of ‘zetten’. Om alle effecten, op onder andere de natuur, archeologie, uitvoering en kosten in beeld te brengen zijn 2 uitvoeringsvarianten uitgewerkt: de methode compact (toepasbaar op zowel de West- en de Zuidkade) en de methode zandcunet.
 
Binnen de uitvoeringsvariant zandcunet wordt de minder draagkrachtige veenbodem op de plaats van de nieuwe dijk weggebaggerd en vervangen door stabiel zand. Om te zorgen dat op hetzelfde moment de huidige dijk stabiel blijft, gebeurt het baggeren op een veilige afstand verderop in het Markermeer. De compacte variant behelst een nieuwe dijk die dichter tegen de bestaande dijk op de veenbodem wordt aangelegd. Door op het veen tijdelijk een grote hoeveelheid zand te leggen, kan de bodemdaling versnellen en neemt de draagkracht van de bodem toe.
 
Nieuwe ontwerp Westkade en Zuidkade
In het nieuwe ontwerp van de Westkade en Zuidkade blijft de sloot aan de binnenkant van de huidige dijk liggen op dezelfde plek. Op die manier zorgt de sloot voor een knipoog naar het verleden van de oude dijk. De ruimte die ontstaat tussen de plek van de oude dijk en de nieuwe dijk ligt kan worden opgevuld met bijvoorbeeld een natuurvriendelijke inrichting van de oever van de teensloot.
 
Bij het versterken van de Westkade en Zuidkade zijn ook een vijftal plekken benoemd die vanwege hun bijzondere positie en ruimtelijke kwaliteit vragen om speciale aandacht: de haven, aansluiting Bukdijk, vuurtoren, Rozewerf en aansluiting Verbindingsweg. Van deze ‘specials’ is een overzichtskaart gemaakt.
 
 Impressie Dijkversterking Marken in pdf 
Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'februari 2018'
 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 1 februari 2018

 naar Marker Nieuws indexpagina